Forum Na kontaktoni

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Godina “Poli i Drejtësisë “, Rruga “Ana Komnena”, Tiranë

MIRËSEVINI!

 Me qëllim aksesin e publikut në informacionin e prodhuar nga gjykatat, portali gjykata.gov.al shërben për të rritur transparencën dhe besimin e qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë.

 

 

INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË APELIT