Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje

 

Të nderuar lexues!
Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje. Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve.

 

           Njoftim
Dëshirojmë t'iu njoftojmë se, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnje, ofron shërbimin në sportelin e kryesekretarisë së       Gjykatës në oraret:

                                                                                             08:00 - 16:00    Kërkesë Padi, Ankime etj...

                                                                                             08:00 - 16:00    Vërtetime, Tërheqje Vendimeve etj...

 

 Gjithashtu email-i zyrtar ku mund të shkruani për çdo informacion është:

                       Koordinator për të drejtën e informimit       

                                                       Znj.Eglantina Quka                                        

                       GjykataAdministrativeLushnje@gjykata.gov.al

                  Celular : 0693858035

               Nr Telefoni: 035223622

 

                                                                                   

                                                                                                       

                             

                                              Informacion i përgjithshëm mbi përdorimin e faqes zyrtare të gjykatës:

               

 

 

 

 

         

 

 

                                       

                                                   Rjetet sociale për Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje:

 

                                                                            

 

 

 

 

                                               Mënyrën e pagesës së taksës gjyqësore e gjeni të shpjeguar në videon e mëposhtme

 

 

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor" :

                                                                         

                                                                                     http://klgj.al/kontakt-media/