Të nderuar lexues!

Kutia e ankesave

 

Statistikat për vitet 2018- 2022

 

Formular për kopje të regjistrimit audio në CD


Manual dhe Software për dëgjimin e seancave audio

 
 Format Vërtetim për Avokat

 
 

Jeni të lutur të plotësoni vërtetimin elektronikisht pa ndryshuar formatin. BRENDA 10 ditëve nga dhënia e masës së sigurisë apo përfundimi i gjykimit vërtetimet së bashku me faturën tatimore të paraqiten në zyrën e financës.


Format Vërtetim për Ekspertë


Format Vërtetim për Përkthyes


Format Vërtetim për Psikolog


Format Vërtetim për DeshmitarëFormat për Arkëtim 1%


Formular Kërkesë / Aplikim

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen e internetit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, një nder gjykatat  më të mëdha në vend, ndërmjet gjykatave të shkallës së parë. 

Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve. 

Orari i shërbimit :  

E HËNË – E PREMTE   ORA  08.00 - 16.00

Veprimet në kryesekretari:

E HËNË – E PREMTE   ORA  09:00 – 13:00

_______________________________________________________________________


NDËRMJETËSIMI PËR ZGJIDHJEN E MOSMARREVESHJEVE

Klikoni për të lexuar broshurën informuese.
_______________________________________________________________________

Njoftim : Për palët në proces ose përfaqësuesit e tyre ligjor që kërkojnë të ndjekin ecurinë e çështjes nëpërmjet portalit të gjykatave, mund të drejtohen pranë sekretarisë për të marrë kodin e anonimizimit për çështjen që kërkojnë.

_______________________________________________________________________

Video informuese për ndërmjetësimin :

Klikoni këtu për videon


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________

Njoftim për emërtimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë nga data 01.05.2023.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë
Link : Njoftime për Publikun

Njoftim për Zyrat e Sherbimeve ne Rrethe :

ZYRAT E SHËRBIMEVE NË RRETHE


ZYRAT E SHËRBIMEVE NË RRETHE

Link : Njoftime për PublikunNjoftim!
Në vijim të procesit të implementimit të Hartës së Re Gjyqësore, me qëllim informimin e publikut në lidhje me funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, si dhe Zyrat e Shërbimit, mund të lexoni ose shkarkoni materialet e përgatitura nga Keshilli i Lartë Gjyqësor.

Link: https://klgj.al/harta-e-re-gjyqesore/ 

Njoftim ! 

Nga data 28.12.2020 Shpalljet publike do të jenë të aksesueshme në rubrikën Publikime.

______________________________________________________________________________


Video informuese për publikun për aplikim online

Klikoni këtu për video

______________________________________________________________________________

Njoftim !

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, në datat 21 Prill dhe 6 Maj zhvilluan dy takime, me studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës.

http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/ 

______________________________________________________________________________

KLGJ KONTAKT MEDIA

Këshilli i Lartë Gjyqësor është i angazhuar për rikthimin e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, si një ndër objektivat e tij kryesorë. Këshilli i Lartë Gjyqësor synon përmirësimin e marrëdhënieve të gjyqësorit me median dhe publikun, lehtësimin e të kuptuarit prej publikut të mjeteve dhe mënyrës së komunikimit me gjykatat, të veprimtarisë dhe shërbimeve që ofrohen nga gjykatat, të mënyrës së marrjes së vendimeve dhe kufizimet në punën e gjyqtarëve. Transparenca, ndershmëria, llogaridhënia dhe besueshmëria janë parimet udhëheqëse të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe komunikimi do të kryhet në mënyrë profesionale, në çdo kohë.  

PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR

RREGULLORE PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN


_______________________________________________________________________________

Këtu do të gjeni Shpallje Publike në rastin kur rubrikat e portalit nuk e bëjnë të mundur pasqyrimin e të dhënave.  
              
_______________________________________________________________________________

              

     Këtu mund të njiheni me faqen e re zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor
______________________________________________________________________

                


  @GjykataRrethitGjyqesorVlore       
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë