KLIKO KETU ku do te gjeni " Kategorizimi i Pagave"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " Detajimi i Buxhetit 2022- 2023"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " CV Gjyqtar A.C"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " CV Gjyqtar I.H"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " REGJISTRI I PARASHIKIMEVE VITI 2022"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " KATEGORIZIMI I PAGES SIPAS FUNKSIONEVE"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " DETAJIMIN E BUXHETIT 2023-2024"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " ORGANIGRAMEN E GJYKATES BERAT"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " PLANI STRATEGJIK I KOMUNIKIMIT"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " KODI I ETIKS"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " Miratimi i Rregullave dhe Standardeve per funksionimine Organigrames"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " CV KANCELARI I GJYKATES BERAT"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " STRUKTUREN E PAGAVE"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " CV Jeteshkrimi "

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni "Formulari i vetdeklarimit gjendja gjyqesore"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni "Deklarate per te dhenat e kontaktit te kandidatit"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni "Video per Ndermjetesimin"

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni " Deklaraten per njoftim elektronik "

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni informacion rreth " ZYRAT E SHERBIMIT "

 

                   KLIKO KETU ku do te gjeni informacion rreth " PERJASHTIMI NGA TARIFAT "

 

                   KLIKO KETU  ku do te gjeni informacion rreth "SHERBIMET QE OFROJNE GJYKATAT PER QYTETARET "

 

                   KLIKO KETU  ku do te gjeni Analizen Vjetore per Vitin 2022 te Gjykates Se Rrethit Gjyqesor Berat

 

                   KLIKO KETU  ku do te gjeni "Selia,Kopetencat tokesore dhe kontaktet"

 

 

   

 

 

Të nderuar lexues !                                                                                                                

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Në shoqërinë tonë demokratike, çdo gjë që i përket funksionimit të institucioneve publike dhe për rrjedhojë ndikimi i aktivitetit dhe veprimtarisë së tyre në jetën e individit dhe të shoqërisë, mundet dhe duhet jetë objekt komunikimi.Informacioni prodhon njohjen dhe njohja favorizon pjesëmarrjen aktive në jetën demokratike të secilit prej nesh.

Përditësimi i vazhdueshëm i faqes së internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, duke e pasuruar atë me më shumë instrument të rinj për kërkimin e informacionit, është në harmoni me nevojën e modernizimit të imazhit të drejtësisë dhe me përpjekjet për të qenë në të njëjtin hap me zhvillimet e teknologjisë së informacionit.

Për Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat transparenca e veprimtarisë së saj mbetet një angazhim kryesore dhe ky është një prej motiveve më serioze të përpjekjeve tona për të përfshirë në këtë faqe interneti një informacion sa më të dobishëm, i cili do t’i vinte në ndihmë të gjithë vizitorëve që dëshirojnë ta konsultojnë atë me publikun, duke veçuar këtu mediat që, në pjesën më të madhe të rasteve, janë përcjellëset më të shpejta të vendimeve tona tek opinioni publik.