GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR 

 

Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila krijohet në funksion të objektivave të kësaj Gjykate siç janë, forcimi i besimit të publikut tek drejtësia; sigurimin e informacioneve faktike për veprimtarinë gjyqësore; transparencën e veprimtarisë gjyqësore dhe jogjyqësore dhe një akses të gjerë të publikut, ku çdokush mund të informohet në mënyrë të vazhdueshme dhe në kohë reale.

 

Në këtë këndvështrim, të dhënat në këtë faqe përpunohen duke synuar:

 

     ● Të krijojë një vitrinë informative të hapur për të gjithë qytetarët.

 

     ● Të japë informacion faktik dhe në kohë reale mbi veprimtarinë e gjykatës në veçanti në lidhje me çështjet në gjykim dhe administratën                gjyqësore.

 

     ● Tu mundësojë vizitorëve të faqes zyrtare të web, qasjen ndaj shërbimeve për kategoritë e informacionit që bëhen publike pa kërkesë në             formate lehtësisht të kuptueshme dhe të aksesueshme.

 

     ● Krijimi i një kanali komunikimi me median për seancat gjyqësore të çështjeve që kanë interes të veçantë publik.

 

     ● Të garantojë një shërbim efektiv në mënyrë që t`i përgjigjet më mirë nevojave të përdoruesve.

 

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke përditësuar këtë faqe zyrtare të web sipas veprimtarisë dinamike të saj, ndërmerr një rrugë që synon veprimtarinë proaktive, të dhënies së informacionit mbi veprimtarinë e gjykatës, tek qytetari dhe media, në kohë reale, duke vendosur kështu dhe një komunikim profesional dhe transparent me përdoruesit e drejtësisë.