Nr.   KERKUESI                     OBJEKTI KERKESES                                ARDHUR DATE:                  KTHYER PERGJIGJE DATE:

1.     Dritan Dema                  Kërkesë për informacion                         20/01/2020                            05/02/2020

2.     Dritan Dema                  Kërkesë për informacion                         14/12/2020                            15/12/2020

3.     Dritan Dema                  Kërkesë për informacion                         14/12/2020