Të nderuar lexues!

Na lejoni t'ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Në rubrikën Pasqyra e Shtypit ju do të gjeni njoftime të kësaj Gjykate si Programin e Trasparencës dhe formularët e kërkesës për transparencën.
Në këtë faqe Ju do të gjeni të gjithë informacionin e nevojshëm mbi gjykatën, strukturën, shërbimet si dhe çdo informacion tjetër të dobishëm për zhvillimin e gjykimeve.
Orari i shërbimit :
E HËNË – E PREMTE ORA 08.00 - 14.00

Tel & Fax 021722141


Koordinatori për të drejtën e informimit i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.
Eriol SULA
Email: Eriol.Sula@gjykata.gov.al
Tel/Fax 021722141
Adresa: Rruga “Kont Urani” Burrel
Orari: E Hënë - E premte 08:00 - 14:00

Ju faleminderit!
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat.

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

http://klgj.al/kontakt-media/