Mirë se vini!

 

Kërkesat për informacion mund t`i drejtoni nëpërmjet adresës së e-mail: 

 

manjola.kume@gjykata.gov.al

 

 

Ju informojmë se çdo kërkesë për informacion duhet të ketë bashkëlidhur këto dokumente:

 

Për individët

 

1-      Mjet identifikimi (kartë identiteti, pashaportë).

 

Për palët në proces gjyqësor

 

1-      Mjet identifikimi (kartë identiteti, pashaportë, karta avokatit).

2-      Prokurë përfaqësimi ose autorizim përfaqësimi.

 

Për mediat

 

1-      Mjet identifikimi (kartë identiteti, pashaportë).

2-      Kartën e përfaqësimit të institucionit ose prezantimin e medias për të cilën kërkohet informacioni.

 

Faleminderit 

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan  

 

 Tel: 054 25 99 51

 

 

 

Location (Vendndodhja)