Titulli Publikuar më Veprime
BROSHURË INFORMUESE PËR SISTEMIN DIXHITAL AUDIO "RDA" të implementuar në gjykatën tonë.
FORMULARI I TËRHEQJES SE KOPJES SE CD-se Audio te seancave gjyqesore te zhvilluara ne gjykaten tone
INFORMACION SQARUES PER PARAQITJEN E KERKESES SE KOPJES AUDIO TE SEANCAVE AUDIO
MODEL TIP PER AVOKATET KRYESISHT
Urdher per Formularin e Aplikimit per marrjen e dokumentave nga Arkiva e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore dt.12.02.2016
Urdhër për Veprimet me Qytetarët Dt.12.11.2014
URDHER MBI ORGANIZIMIN NE SEKSIONE TE GJYQTAREVE TE GJYKATES 02.10.2017
URDHER MBI ORGANIZIMIN NE SEKSIONE TE GJYQTAREVE TE GJYKATES
URDHER PER ORGANIZIMIN E SHORTIT ELEKTRONIK GJYQESOR SHTATOR 2017 04.10.2017
URDHER PER ORGANIZIMIN E SHORTIT ELEKTRONIK GJYQESOR SHTATOR 2017
Statistika Civile 2017 12.10.2017
Ex Vepra Sekondare 2017 12.10.2017