LIDHJA NR. 2

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor (1)

Data e rregjistrimit të kërkesës (2)

Objekti (3)

Data e kthimit të përgjigjes (4)

Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

 

 

VITI 2016

 

 

 

1

08.01.2016

Kërkohet informacion mbi dosjen me nr. 1975

Nr. 12 Prot datë 08.01.2016

Përfunduar

Jo

2

15.01.2016

Kërkohet informacion ne lidhje me datën e ardhjes se dosjes,hedhjes ne short dhe datën e nxjerrjes për gjykim

Nr. 60 Prot datë 18.01.2016

Përfunduar

Jo

3

19.01.2016

Kërkohet informacion për akte te fashikullit gjyqësor, datën e paraqitjes 

Nr. 68 Prot datë 20.01.2016

Përfunduar

Jo

4

13.01.2016

Kërkohet vënien ne dispozicion procedurat e njoftimit te kryera nga Gjykata  

Nr. 93 Prot datë 25.01.2016

Përfunduar

Jo

5

21.01.2016

Kërkohet informacion lidhur me ankimet e paraqitura ne gjykatë

Nr. 106  Prot datë 27.01.2016

Përfunduar

Jo

6

02.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me datën e depozitimit te kërkesë padisë  

Nr. 135 Prot datë 03.02.2016

Përfunduar

Jo

 

7

09.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me dosjen me nr. 423 akti

Nr. 160 Prot datë 10.02.2016

Përfunduar

Jo

8

13.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me çështjen penale me te pandehur Sh.Gj

Nr. 202 Prot datë 16.02.2016

Përfunduar

Jo

9

15.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me urdhrin e ekzekutimit

Nr. 200 Prot datë 16.02.2016

Përfunduar

Jo

10

16.02.2016

Kërkohet informacion nëse nga viti 2005 e ne vazhdim është regjistruar kërkesë padi me pale paditëse E.H

Nr. 220 Prot datë 19.02.2016

Përfunduar

Jo

11

17.02.2016

Kërkohet informacion lidhur me dosjen me nr. 423 akti

Nr. 160 Prot datë 10.02.2016

Përfunduar

Jo

12

01.03.2016

Kërkohet informacion lidhur me dosjen civile me pale paditëse M.Dh

Nr. 275 Prot datë 01.03.2016

Përfunduar

Jo

13

09.03.2016

Kërkohet informacion lidhur me çështjen civile me pale paditëse A.P

Nr. 306 Prot datë 10.03.2016

Përfunduar

Jo

14

08.03.2016

Kërkohet informacion nëse është lëshuar urdhri i ekzekutimit për vendimin nr. 1114, nga viti 2009 e ne vazhdim 

Nr. 318 Prot datë 11.03.2016

Përfunduar

Jo

15

30.08.2016

Kërkohet informacion lidhur me organiken e stafit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Vlore

Nr.  1020 Prot dato 09.09.2016

Përfunduar

Jo

16

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur me shërbimet e autoriteti publik, standardet për cilësinë e shërbimit

Nr. 1258 Prot.

datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

17

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur me organiken e stafit te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Vlore

Nr. 1258/1 datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

18

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur me planin strategjik të punës, kopje e buxhetit 2015-2016

Nr. 1258/2 datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

19

17.10.2016

Kërkohet informacion lidhur numrin e kërkesave dhe përgjigjeve që janë bere autoritetit publik

Nr. 1258/3 datë 28.10.2016

Përfunduar

Jo

 

 

VITI 2017

 

 

 

1

03.07.2017

Kërkohet informacion lidhur me numrin e ankimeve te paraqitur nga qytetaret ndaj koncensionarit “ Tis Park” dhe sa nga këto ankim janë pushuar, pezulluar apo janë ende në shqyrtim

Nr. 846 Prot datë 13.07.2017

Përfunduar

Jo

2

14.12.2017

Kërkohet informacion lidhur me çështjen me kërkues G.T

Datë 15.12.2017

Përfunduar

Jo

 

 

VITI 2018

 

 

 

1

21.02.2018

Kërkohet vendimi i Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Vlore lidhur me çështjen ne ngarkim te shtetasve Sh.Gj dhe A.H si dhe informacion mbi gjendjen aktuale te gjykimit të kësaj çështje në shkallë të tjera gjykimi

Nr. 311 Prot

 

datë 06.03.2018

 

Nr. 346 prot datë 13.03.2018

Përfunduar

Po

2

21.02.2018

Kërkohet transkriptimin ose regjistrimin audio te seancës së paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare te Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë për çështjen në ngarkim të shtetasve Sh.Gj dhe A.H te zhvilluar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë gjatë vitit2017

Nr. 312  Prot

datë 06.03.2018

 

 

Nr. 345 prot datë 13.03.2018

Përfunduar

Po

3

07.03.2018

Kërkohet informacion lidhur me strukturën, funksionet, listën e gjyqtareve, CV, programin e transparencës, të dhënat e koordinatorit,rregulloret e miratuara dhe ne fuqi, raportin vjetor te auditivit, listën e tarifave te shërbimeve, buxhetin e viti 2018, raportin e fundit të auditivit, listat e kontratave te lidhura momentalisht me pale e treta

Nr.  Prot datë 20.03.2018

Përfunduar  

Jo

4

11.04.2018

Kërkohet informacion lidhur me ndërtimin e veprave për prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet  shfrytëzimit të burimeve ujore/hidrocentraleve të vegjël, HEC-eve, në të gjitha territorin e vendit dhe ngjarjen të lidhura me to

 

Nr. 539 Prot datë

24.04.2018

Përfunduar

Jo

5

12.04.2018

Kërkohet informacion në lidhje me numrin e regjistrimit te ankimit kundër vendimit të mosfillimit të procedimit penal nr. 598 të vitit 2018, të postuar me datë 05.04.2018

 

Nr. 540  Prot datë

24.04.2018

Përfunduar

Jo

6

14.05.2018

Kërkohet kopje e vendimit, të Gjykatës së Rrethit Vlorë, Nr. 69 datë 17.01.2001, si dhe kopje e planimetrisë

Nr. 495 Prot

datë 22.05.2018

Përfunduar

Jo

7

22.05.2018

Kërkohet informacion lidhur me numrin e proceseve gjyqësore me objekt marrëdhëniet e punës ne sektorin Call-center te gjykuara n periudhën 2015-2017

Nr .  519 Prot

 

Datë 28.05.218

Përfunduar

Jo

8

31.07.2018

Kërkohet informacion lidhur me numrin e avokatëve të caktuar kryesish nga gjykata për vitin 2016 -2017

Nr. 904  Prot datë 01.08.2018

Përfunduar

Jo

9

12.09.2018

Kërkohen vendosja ne dispozicion e vendimeve gjyqësore nr. 402 date 17.07.1997 dhe nr. 1513 date 23.09.2005

Nr. 1020  Prot datë 20.09.2018

Përfunduar

Jo

10

28.09.2018

Kërkohet informacion mbi çështje e regjistruar nga organizatat  e tubimeve ndaj vendimeve administrative të autoriteteve shqiptare

Nr. 1152 Prot

datë 11.10.2018

Përfunduar

Jo

11

19.12.2018

Kërkohet informacion mbi çështjet penale të trajtuara nga gjykatë për periudhën 01.08.2017 – 30.09.2018, si dhe sa çështje kanë përfunduar me miratim marrëveshje

Nr. 1551 datë 26.12.2018

Përfunduar

Jo

 

 

VITI 2019

 

 

 

1

09.01.2019

Kërkesë për informacion zyrtar duke plotësuar pyetësorin “ Indeksi Rajonal i Hapjes Institucionale”

 

Nr. 89 datë 23.01.2019

Përfunduar

Nuk ka

 

2

15.01.2019

Kërkesë për informacion mbi organizatat jofitimprurëses

Nr. 98 datë 24.01.2019

Përfunduar

Nuk ka

3

23.01.2019

Kërkesë për informacion lidhur me numrin e çështjeve për zgjidhje martese për vitet 2016,2017 dhe 2018

Nr. 99 datë 24.01.2019

Përfunduar

Nuk ka

4

07.02.2019

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacioni, kopje e plote e dosjes penale ne ngarkim te T.L

Nr. 246 datë 18.02.2019

Përfunduar 

Nuk ka

5

23.05.2019

Kërkesë për marrjen e informacionit lidhur me regjistrimin dhe fazën  gjykimit te çështjes gjyqësor me paditëse F.M dhe te paditur A.T.P etj 

Nr. 826 datë 31.05.2019

Përfunduar

Nuk ka

6

28.05.2019

Kërkesë për marrjen e informacionit lidhur me numri i martesave dhe ditoreve ne dekadat e fundit për vitet 2009 – 2018 ; sa ka qene e numri i kërkesave për ndryshimin e emrit në Vlorë në 5 vitet e fundit, sipas viteve 2014 -2018; në 5 vitet e fundit sa meshkuj kanë marrë mbiemrin e bashkëshortëve të tyre sipas viteve 2014 -2018

Nr. 825 datë 31.05.2019

Përfunduar

Nuk ka

7

31.07.2019

Kërkesë për kopje të vendimeve lidhur me vërtetimet e mandatit të kryetarëve të Bashkisë, informacion se sa ka qene numri i kërkesave të depozituara, për korrigjim të përbërësve zgjedhor, sa ka qene numri i kërkesave të depozituara nga shtetasit që nuk figuronin në listën e zgjedhësve, për periudhën 25 maj 2018- 30 qershor 2019

Nr. 1167 datë 21.08.2019

Përfunduar

Nuk ka

8

28.08.2019

Kërkohet informacion mbi numrin e çështjeve të gjykuara për veprën penale të parashikuar nga neni 117 i K. Penal

Nr. 1201 datë 03.09.2019

Përfunduar

Nuk ka

9

14.11.2019

Kërkohet informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit

Nr. 1670 datë 26.11.2019

Përfunduar

Nuk ka

 

 

VITI 2020

 

 

 

1

13.01.2020

Kërkohet vërtetim lidhur me kërkese padinë e regjistër më 6 Janar 1993

Nr. 86 datë 22.01.2020

Përfunduar

Nuk ka

2

19.01.2020

Kërkesë për informacion lidhur me te dhënat e koordinatorit të Informimit, kopje të procedure /udhëzimit për deklarimin e konfliktit të interesit etj

Nr. 87 datë 22.01.2020

Përfunduar

Nuk ka

3

24.01.2020

Informacion lidhur me kërkesat me objekt lirim para kohe me kusht

Neni 150 datë 30.01.2020

Përfunduar

Nuk ka

4

26.01.2020

Numri i çështjeve penale të gjykuara nga 2010 – 2019 për veprat penale të parashikuar ne nenet 100,101,107/a,108,108/a,117,121/a/3 të Kodit Penal

149 datë 30.01.2020

Përfunduar

Nuk ka

5

13.11.2020

Kërkesë për vendosje në dispozicion të vendimeve me objekt “Vendosje sekuestro”, “Heqje e sekuestros preventive”, për vitet 2010-2020.

20.11.2020 nëpërmjet postës elektronike

Përfunduar

Nuk ka


                                                                         VITI 2021

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

 

 

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

 

Nr. Rendor[1]

Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4]

Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

 

 

1

20.01.2021

Kërkohet dërgimi i vendimeve penale me objekt nenin 280 të Kodit Penal.

28.01.2021

Dërgim i vendimeve nëpërmjet postës elektronike.

E kufizuar (duke u anonimizuar të dhënat sensitive).

Nuk ka

2

26.01.2021

Kërkohen vendime penale me objekt Nenin 283 dhe 284 të Kodit Penal.

04.02.2021

Kthim përgjigje, dërgimi i vendimeve nëpërmjet postës elektronike.

E kufizuar (duke u anonimizuar të dhënat sensitive).

Nuk ka

3

24.02.2021

Kërkohen vendime për Policët e Shtetit të rënë në krye të detyrës.

02.03.2021

Kthim përgjigje me shkresën nr.334 prot., datë 02.03.2021.

E plotë.

Nuk ka

4

25.02.2021

Kërkohet Rregullore e brendshme e funksionimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

03.03.2021

Kthim përgjigje me shkresën nr.339 prot.,  datë 03.03.2021 me vendosjen në dispozicion të dokumentit të kërkuar.

E plotë.

Nuk ka

5

28.05.2021

Informacion në lidhje me numrin e kërkesave për korrigjim të përbërësve zgjedhorë etj.

07.06.2021

Kthim përgjigje me shkresën nr.923 prot., dt.07.06.2021.

E plotë.

Nuk ka

6

 09.06.2021

Kërkesë për informacion në lidhje me kallëzimin penal.

18.06.2021

Kthim përgjigje me shkresën nr.1034 prot., dt.18.06.2021.

E plotë.

Nuk ka

7

29.06.2021

Informacion në lidhje me numrin e gjyqtarëve, ngarkesën e gjyqtarëve etj.

21.07.2021(për shkak të zgjatjes së afatit të përgjigjes të pranuar nga ana e kërkuesit)

Kthim përgjigje nr.1204 prot., dt.21.07.2021.

E plotë.

Nuk ka

8

26.07.2021

Kërkesë për vendosje në dispozicion të vendimit të birësimit.

06.08.2021

Kthim përgjigje nr.1304 prot., dt.6.08.2021.

E pjesshme, për shkak të informacionit jo të plotë të vendosur në dispozicion nga ana e kërkuesit.

Nuk ka

9

15.09.2021

Kërkesë për vendime për L.U.M.Mbrojtje për vitet 2015-2021 etj.

24.09.2021

Kthim përgjigje nr.1495 prot., dt.24.09.2021.

E plotë.

Nuk ka

10

22.09.2021

Kërkesë për çështjet e gjykuara ose në process për ndërtim të paligjshëm për vitet 2018-2021.

05.10.2021

Kthim përgjigje nr.1551 prot.,dt.05.10.2021.

E plotë.

Nuk ka

11

04.10.2021(e-mail)

Kërkesë për organikën e Gj.Rr.Gj.Vlorë, gjyqtarët e shkarkuar nga vetting etj.

05.10.2021

Kthim përgjigje nr.1549 prot., dt.05.10.2021.

E plotë.

Nuk ka

12

01.11.2021

Kërkesë për strukturën e pagave të stafit të Gj. Rr. Gj. Vlorë, funksionet dhe detyrat, buxhetin, shpenzimet, kontratat me palë të treta etj.

09.11.2021

Kthim përgjigje nr. 1783 prot., dt 09.11.2021.

(dërguar shkresa dhe dokumentacion i skanuar, me postë elektronike).

E pjesshme.

Nuk ka

13

09.11.2021

Kërkesë lidhur me numrin e aplikimeve për ndihmën juridike parësore dhe dytësore falas, për periudhën shtator 2020-shtator 2021, çfarë ka vendosur gjykata, etj.

11.11.2021

Kthim përgjigje nr. 1790 prot., datë 11.11.2021.

E plotë.

Nuk ka

14

25.11.2021

Kërkesë për kopje vendimi dhe transkriptimi të seancës së fundit gjyqësore.

06.12.2021

Dërgim i vendimit dhe procesverbalit të seancës së fundit gjyqësore në rrugë elektronike, datë 06.12.2021.

 

E kufizuar (duke u anonimizuar të dhënat sensitive).

Nuk ka

15

30.11.2021

Kërkesë për numrin e dosjeve te gjykuara pergjatë viteve 2010-2021, dosjet që janë gjykuar për çeshtjet civile dhe penale.

20.12.2021

Kthim përgjigje nr. 2041prot., datë 20.12.2021.

E kufizuar, për shkak të mungesës së informacionit për vitet 2010-2011-2012.

Nuk ka

16

09.12.2021

Kërkesë për vendimet gjyqësore me veprat penale të parashikuara në nenet 76, 77, 78, 78/a, 79, 79/c, 80, 82, 83, 85, ku viktima janë gratë.

20.12.2021

Dërgim i kopjeve të vendimeve me shkresën nr.2033 prot., datë 20.12.2021.

E plotë.

Nuk ka

17

20.12.2021

Kërkesë për numrin e çështjeve me objekt zgjidhje martese gjatë vitit 2019.

20.12.2021

Kthim përgjigje nr. 2035 prot., datë 20.12.2021.

E plotë.

Nuk ka

18

10.12.2021

Kërkesë për numrin e personave me  masë “mjekim i detyruar në një institucion mjekësor”, “mjekim i detyruar ambulator”, kush e bën monitorimin e tyre.

20.12.2021

Kthim përgjigje nr.2036 prot., datë 20.12.2021.

E plotë.

Nuk ka

19

23.12.2021

Kërkesë lidhur me numrin e çështjeve për deklarimin e falimentimit për vitet 2016-2017-2018-2019-2020-2021.

28.12.2021

Kthim përgjigje nr. 2085 prot., datë 28.12.2021.

E plotë.

Nuk ka

20

07.02.2022

Kërkesë lidhur me numrin e çështjeve për veprën penale të parashikuar në nenin 204 të K.P, për vitet 2018-2022.

08.02.2022

Kthim përgjigje nr. 1406 prot., datë 08.02.2022.

E plotë.

Nuk ka

21

25.02.2022

Kërkesë media për vënien në dispozicion të kërkesave penale në emër të Gazment Sulçaj & Roel Sulçaj dhe Adhurim Memmetaj &Erdjano Beqiraj.

01.03.2022

Kthim përgjigje me email datë 01.03.2022.

E kufizuar (duke u anonimizuar të dhënat personale) .

Nuk ka

22

16.03.2022

Kërkesë Komiteti Shqiptar i Helsinkit për çështjet e gjykuara nga Gj. Rr. Gj. Vlorë për veprat penale të parashikuara në nenin 89/b dhe 242/a të KP për vitet 2020, 2021, 2022.

17.03.2022

Kthim përgjigje nr.2974/1 prot., datë 17.03.2022.

E plotë.

Nuk ka

 

Shënim : “Nuk ka kërkesa për informacion”

 

23

03.08.2022

Kërkesë për informacion në lidhje me denimet e personave të përfshirë në aksidente me mjetet lundruese

04.08.2022

Kthim përgjigje, datë 04.08.2022 në rrugë elektronike.

E plotë.

Nuk ka

 

Shënim : “Nuk ka kërkesa për informacion”

 

24

16.01.2023

Kërkesë për vendimet gjyqësore për periudhën kohore të viteve 2018-2022 per nenin 110/a të parashikuar në Kodin e Procedurës Penale

17.01.2023

Kthim përgjigje, datë 17.01.2023 në rrugë elektronike.

E kufizuar (duke u anonimizuar të dhënat personale) .

Nuk ka

 

Shënim : “Nuk ka kërkesa për informacion”

25

19.04.2023

Kërkesë për cështjet penale të gjykauara Janar 2020-Mars2023 të parashikuara në nenet100, 101, 107/a, 108, 108/a, 117, 121/a/3 të Kodit Penal.

02.05.2023

Kthim përgjigje nr. 4075 prot., datë 02.05.2023.

E plotë.

Nuk ka

26

31.05.2023

Kërkesë për cështjet e paraqitura në gjykatë lidhur me zgjedhës që nuk kanë pasur qendrën e votimit në vendbanimin e tyre, personat nëpër IEVP që kanë paraqitur kërkesë për votim etj.

01.06.2023

Kthim përgjigje nr.5802/1 prot., datë 01.06.2023.

E plotë.

Nuk ka

27

10.07.2023

Kërkesë lidhur me masat mjekësore të dhëna nga gjykata për Janar-Dhjetor 2022, sa janë marrë në shqyrtim pas kalimit të afatit një vjeçar, në sa raste është ndryshuar vendimi i dhënë nga gjykata, etj.

24.07.2023

Kthim përgjigje nr. 6595/1 prot., datë 24.07.2023.

E plotë.

Nuk ka

28

04.09.2023

Kërkesë lidhur me kërkesat e paraqitura nga Spitali Psikiatrik Vlorë për trajtim të pavullnetshëm të personave me problem të shëndetit mendor për periudhën Janar 2017-Gusht 2023.

11.09.2023

Kthim përgjigje nr. 7871/1 prot., datë 11.09.2023.

E plotë.

Nuk ka

29

07.09.2023

Kërkesë lidhur me numrin e kërkesave dhe vendimeve për fillimin e procedurave të falimentimit për periudhën Qershor-Shtator 2023.

08.09.2023

Kthim përgjigje me email.

E plotë.

Nuk ka

30

13.09.2023

Kërkesë lidhur me numrin e personave të dënuar, vendimeve të dhëna nga gjykata për vitin 2022, lidhur me “Krimet Mjedisore”, si dhe dënimet e dhëna.

14.09.2023

Kthim përgjigje nr. prot., datë 14.09.2023.

E plotë.

Nuk ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2]Data e regjistrimit të kërkesës

[3]Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4]Data e kthimit të përgjigjes

[5]Përmbajtja e përgjigjes duke  anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6]Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/E refuzuar/E deleguar

[7]Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.
Shënim:

Regjistri përditësohet çdo tre muaj.

 (1)  Evidentohet kronologjia e kërkesave.

 (2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

 (3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

 (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

 (6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

 

 

[1]Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2]Data e regjistrimit të kërkesës

[3]Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4]Data e kthimit të përgjigjes

[5]Përmbajtja e përgjigjes duke  anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6]Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/E refuzuar/E deleguar

[7]Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.