Titulli Publikuar më Veprime
Lidhja 2 - Regjistri i Kerkesave / Pergjigjeve_axhornuar_Mars2021
Lidhja 2 - Regjistri i Kerkesave / Pergjigjeve_updated_march 2021
lidhja_3_kerkese_per_info
lidhja_3_kerkese_per_info
lidhja_3_pergjigje_per_info
lidhja_3_pergjigje_per_info
Programi i transparences, Lidhja Nr. 1
Programi i transparences, Lidhja Nr. 1
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve
Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve
Urdher per miratimin e programit te transparences
Urdher per miratimin e programit te transparences
Formular - Kërkesë për Informacion 08.02.2019
Formular - Kërkesë për Informacion Publik
Ligji për të drejtën e Informimit 08.02.2019
Ligji për të drejtën e Informimit
Formular Ankese - për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 08.02.2019
Formular Ankese - drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
UDHËZIM PËR PËRPUNIMIN DHE PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË SISTEMIN GJYQËSOR 08.03.2021
UDHËZIM PËR PËRPUNIMIN DHE PUBLIKIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË SISTEMIN GJYQËSOR