Titulli Publikuar më Veprime
Zyra permbarimore E.G Bailiff Sevice 18.08.2022
Zyra permbarimore E.G Bailiff Sevice
Zyra permbarimore private ARDAEL Permbarues Ardian Elezi 18.08.2022
Zyra permbarimore private ARDAEL Permbarues Ardian Elezi
Shpallje per ekzekutimin vullnetar te Detyrimit ZPP Albana Zogani 18.08.2022
Shpallje per ekzekutimin vullnetar te Detyrimit ZPP Albana Zogani
Kerkese per shpallje zyra e permbarimit privat 616-A 18.08.2022
Kerkese per shpallje zyra e permbarimit privat 616-A
Urdher per venien ne sekuestro konservative zyra e permbarimit privat 616-A 18.08.2022
Urdher per venien ne sekuestro konservative zyra e permbarimit privat 616-A
Vendim per Shpalljen ne Ankand te pasusries se paluajtshme te Shoqerise EXALCO-AL 03.08.2022
Vendim per Shpalljen ne Ankand te pasusries se paluajtshme Shoqeria EXALCO-AL me nr NIPT K96902001H Dorzanes Frang dhe Roza PODJA
Vendim per Shitjen e sendit ne Ankand te debitorit ENI-D Sh.p.k. 01.08.2022
Vendim per Shitjen e sendit ne Ankand te debitorit ENI-D Sh.p.k.
Shpallje-Per Shitjen e Sendit te Luajtshem ne Ankand Permbarues Gjyqesor Privat Genti Bushati 06.05.2022
Shpallje-Per Shitjen e Sendit te Luajtshem ne Ankand Permbarues Gjyqesor Privat Genti Bushati me objekt "Kontrate kredie Bankare" debitoret Gezim dhe Brunilda Shehu.
Shpallje-Per Shitejen e Sendit te Paluajtshem ne Ankand Permbarues Gjyqësor Privat Genti BUSHATI 29.04.2022
Shpallje-Per Shitejen e Sendit te Paluajtshem ne Ankand Permbarues Gjyqësor Privat Genti BUSHATI Nesti Delaj, Albana Delaj dhe Xhyzepe Dalaj
Shpallje Zyra Permbarimit TDR GROUP SHPK 04.11.2021
Shpallje Zyra Permbarimit TDR GROUP SHPK