Titulli Publikuar më Veprime
Urdher i Brendeshem nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS 19.01.2023
UB nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 13.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit 13.01.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit 13.01.2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit
Material per publikim per Gjykaten e Apelit (1) 13.01.2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit (1)
Njoftim mbi mbylljen e procedures per  “Sekretar gjyqesor” Gjykata Admin. e Shkallës së Parë Vlorë 05.12.2022
Njoftim mbi mbylljen e procedures per levizje paralele per  kategorine ekzekutive, pozicioni  “Sekretar gjyqesor” Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë
Njoftim për rezultatet e verfikimit paraprak pranë Gjykatës Admin. e Shkallës së Parë Shkodër. 05.12.2022
Njoftimi për rezultatet e verfikimit paraprak per levizje paralele ne kategorine ekzekutive (sekretar/e gjyqesor/e) pranë Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Shkodër.
Njoftim per vend vakant ne pozicionin Ekonomist/e, ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje. 01.12.2022
Njoftim mbi mbyllje e procedures "Per levizjen paralele, ngritjen ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive" 1 (nje) vend vakant ne pozicionin Ekonomist/e, ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lushnje.
Njoftim për pozicionin Kryesekretar/e në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë 01.12.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në kategorinë ekzekutive një vend vakant në pozicionin Kryesekretar/e në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë
SHPALLJE SEKRETAR GJYQËSOR GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR F I E R 01.12.2022
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQËSOR GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR F I E R