Taksat e shërbimeve

 

Taksat e shërbimeve gjyqësore

 

Natyra e shërbimit                                                                                                                    Masa e taksës në lekë


Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit      200
Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit                  200
Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyra e gjendjes gjyqësore                                                        200
Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria                           200

Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria            200
Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proçes gjyqësor                                         200


Kërkesë padi që paraqiten në gjykatë                                                                                   Masa e taksës në lekë


Për pension ushqimor                                                                                                                      pa pagesë
Për vërtetim fakti                                                                                                                                 200
Padi për zgjidhje martese                                                                                                                      3 000
Padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike                                                                                            3 000


Padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore si dhe për shkaktim dëmi                                       Masa e taksës në lekë
Me vleftë deri në 100 000 lekë                                                                                                               3 000
Me vleftë mbi 100 000 lekë                                                                                                                    1 % e vlerës
Padi për pjesëtim pasurie                                                                                                                       3 000
Padi për kthim në punë                                                                                                                          pa pagesë

Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës                                                                                    200

 

(Bazuar në Udhëzimin e Përbashkët Nr.33 datë 29.12.2014 "Për Percaktimin e Tarifës së Sherbimit për Veprime e Shërbime të Administrates Gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, Prokurisë dhe Noterisë"