Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec

Adresa: Lagjia Nr. 3 , Rruga: Naim Frashëri

Pogradec Albania 

Telefon dhe faks:                           083 222 772

email: gjykatapogradec@gmail.com

Web: http://www.gjykata.gov.al/rrethi-pogradec

SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN  

ZHENIKA LOLI

Zhenika.Loli@gjykata.gov.al