TARIFA PËR VEPRIMET DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE, MINISTRIA E DREJTËSISË, PROKURORIA DHE NOTERIA

Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore e prokuroria:

Masa e tarifës në lekë

Masa e tarifës në %

Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit.

 

200

 

Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit.

 

200

 

Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e gjendjes gjyqësore

200

 

Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve  të Jashtme

 

200

 

Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria.

 

200

 

Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria

 

200

 

Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proçes gjyqësor.

 

200

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë:

 

 

a.       për pension ushqimor

0

 

b.      për vërtetim fakti

200

 

c.       padi për zgjidhje martese

3000

 

       ç. padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike

3000

 

d.      padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi

 

 

e.       padi për kthim në punë

0

 

f.        me vleftë deri 100 000 lekë

3000

 

g.      me vleftë mbi 100 000 lekë

 

1%

h.      padi për pjesëtim pasurie

3000

 

Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës

200