Title Published on Actions
Njoftim me shpallje për Ndue Çupi 23/10/2018
Njoftim me shpallje për Gezim Haxhia 23/10/2018
Njoftim me shpallje për Gezim Haxhia dhe Miranda Luli 23/10/2018
Broshure informuese mbi sherbimet per publikun
Datat e planifikuara te avokateve te caktuar kryesisht
Deklarate per pranimin e njoftimit me mjetet e komunikimit elektronik
Fondet buxhetore dhe shpenzimet korente per vitin 2016
Kerkesa dhe menyra e plotesimit te saj per terheqje kopje CD
kerkesa per terheqje aktesh nga arkiva e gjykates
Lista e eksperteve autoteknike