Tarifa në lekë për veprime e shërbime që kryhen nga Administrata Gjyqësore:

1. Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit.

200

2. Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit.

200

3. Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e gjendjes gjyqësore

200

4. Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve

të Jashtme

200

5. Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria.

200

6. Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria

200

7. Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proces gjyqësor.

200

8. Kërkesë padi që paraqiten në gjykatë

 

 a) për pension ushqimor

0

 b) për vërtetim fakti

 200

 c) padi për zgjidhje martese

 3000

 ç) padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike

 3000

 d) padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi

 

            I)   me vleftë deri 100 000 lekë

 3000

            II) me vleftë mbi 100 000 lekë

 1% e shumes

 dh) padi për pjesëtim pasurie

3000

e) padi për kthim në punë

0

9. Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës

200