TRUPA GJYQESORE E GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE

 

 

ERVIN SULAJ

ZV. KRYETAR / GJYQTAR

Me vendimin Nr. 148 Prot, date 30.07.2019, te Keshilli te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce. Me date 07.04.2023, zgjidhet nga Mbledhja e Pergjithshme e Gjyqtareve te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce si Zv. Kryetar i kesaj gjykate.

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore e te Mitur

Datelindja:

Vendlindja:

 

 

 

LULJETA KOLE

GJYQTARE

Luljeta Kole ka lindur me 28.11.1969 ne qytetin e Korces. Ne vitin 1992 diplomohet me titullin "Juriste" ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Ne nentor te vitit 1992 emerohet gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Korce. Nga viti 1998 deri ne vitin 2008, si dhe nga Dhjetor 2018 deri ne Mars 2022, ka ushtruar detyren e Zv/ Kryetares se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce. 

Gjyqtare Luljeta Kole ka marre pjese ne disa trajnime te organizuara nga Shkolla e Magjistratures dhe organizma te tjera vendase dhe te huaja, si brenda ashtu dhe jashte vendit.


Detyra:
Zv. Kryetare / Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore e te Mitur

Datelindja: 28.11.1969

Vendlindja: Korce

 

 

 

 

EGLANTINA MIKANI

GJYQTARE

Eglantina Mikani ka lindur me 14.12.1972, ne qytetin e Korces. Ne vitin 1995 eshte diplomuar me titullin "Juriste", ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Ne vitin 1996 eshte emeruar ndihmes-gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Korce,  ndersa ne vitin 1998 eshte emeruar gjyqtare ne po kete gjykate, ku dhe vijon te ushtroje kete detyre. Gjate kesaj periudhe gjyqtarja Eglantina Mikani ka marre pjese ne nje sere trajnimesh te zhvilluara nga Shkolla e Magjistratures nga organizma te huaj dhe vendas duke u pajisur me certifikatat perkatese. Per gati 5 vjet, ne vitet 1996 - 1997 dhe vitet 2000 - 2004 ka qene e angazhuar si pedagoge e jashtme ne Universitetin "Fan S.Noli" Korce.

Detyra: Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja: 14.12.1972

Vendlindja: Korce

 

 

 

SELADIN PYSQYLI

GJYQTAR

Seladin Pysqyli ka lindur me 12.03.1962 ne qytetin e Bilishtit. Ne vitin 1994 diplomohet me titullin "Jurist" ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes. Ne nentor te vitit 1993 emerohet ndihmes gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce. Ne qershor te vitit 1995 emerohet gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Devoll. Ne vitin 1998 emerohet gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce, funksion te cilin e ushtron dhe aktualisht.

Gjyqtari Seladin Pysqyli ka marre pjese nje sere trajnimesh prane Shkolles se Magjistratures si dhe ne seminare dhe workshop-e te zhvilluar nga organizma vendas dhe te huaj ne fushen e drejtesise.


Detyra:
Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja: 12.03.1962

Vendlindja: Bilisht, Devoll

 

 

 

SONJELA VOSKOPI

GJYQTARE

Sonjela Voksopi ka lindur ne Korçë, në 18.10.1982. Në vitin 2005 është diplomuar me Titullin ‘Jurist” pranë Fakultetit të Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2007 ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës, duke u diplomuar me Titullin Magjistrat, profili Gjyqtar. Prej dates 05.10.2007 ushtron funksionin e Gjyqtares pranë Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Korcë.
Për disa vite ka ushtruar veprimtari akademike në Universitet Jo Publik, Fakulteti i Drejtësisë.
Ka marrë pjesë në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës si dhe në seminare e trajnime të tjera të organizuara brenda dhe jashtë vendit nga organizma të tjerë me fushë veprimi në sistemin e Drejtësise.
Prej dy vjetësh ështe eksperte lehtësuese pranë Shkollës së Magjistratutës.


Detyra:
Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore e te Mitur

Datelindja: 18.10.1982

Vendlindja: Korce

 

 

 

ELENA TAFA

GJYQTARE

Me vendimin Nr. 5490/30 Prot, date 19.10.2023, te Keshillit te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Korce.

Detyra: Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja:

 

 

 

GENTIANA SHUKULLARI

GJYQTARE

Me vendimin Nr. 341 Prot, date 22.07.2022, te Keshilli te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Korce.

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja:

 

 

  

ESTJON VENXHA

GJYQTAR

Me vendimin Nr. 5480/5 Prot, date 19.10.2023, te Keshillit te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtar prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Korce.

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja:

 

 

 

LULJETA KOLONJA

GJYQTARE

 

 

Detyra: Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja:

 

 

 

 

ARTAN JAHOLLARI

GJYQTAR

 

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja:

 

 

 

ERVIN KORE

GJYQTAR

Me vendimin Nr. 5480/35 Prot, date 19.10.2023, te Keshillit te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtar prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Korce.

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja: Korce

 

 

 

KLAJDI TEROVA

GJYQTAR

Me vendimin Nr. 5480/2 Prot, date 19.10.2023, te Keshillit te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtar prane Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Korce.

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja: