LULJETA KOLE

ZV. KRYETARE / GJYQTARE

Luljeta Kole ka lindur me 28.11.1969 ne qytetin e Korces. Ne vitin 1992 diplomohet me titullin "Juriste" ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Ne nentor te vitit 1992 emerohet gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Korce. Nga viti 1998 deri ne vitin 2008 ka ushtruar detyren e Zv/ Kryetares se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce.

Gjyqtare Luljeta Kole ka marre pjese ne disa trajnime te organizuara nga Shkolla e Magjistratures dhe organizma te tjera vendase dhe te huaja, si brenda ashtu dhe jashte vendit.

Me date 22.12.2018 zgjidhet nga Mbledhja e Pergjithshme e Gjyqtareve te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce si Zv. Kryetare e kesaj gjykate.


Detyra:
Zv. Kryetare / Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja: 28.11.1969

Vendlindja: Korce

Kontakt: luljeta.kole@gjykata.gov.al

 

 

ARBEN LERA

GJYQTAR

 

 

 

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore e te Mitur

Datelindja: 

Vendlindja: Korce

Kontakt: arben.lera@gjykata.gov.al

 

 

BESNIK SHEHU

GJYQTAR

Besnik Shehu ka lindur me 19.07.1964 ne qytetin e Elbasanit. Ne vitin 1986 perfundon Akademine Ushtarake Skenderbej dhe emerohet ne disa reparte ushtarake ne rrethin e Librazhdit, Elbasanit dhe Korces. Ne vitin 1989 fillon studimet ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Drejtesise duke perfunduar studimet ne vitin 1994 me titullin "Jurist". Ne periudhen 1993 - 1995 punon ne detyren e "Juristit" prane reparteve ushtarake te Elbasanit dhe Korces. Ne muajin Korrik te vitit 1995 emerohet Gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce, seksioni penal ushtarak dhe pas ndryshimeve ne Kodin e Procedures Penale ne vitin 2008, emerohet gjyqtar prane po kesaj gjykate, duke gjykuar ne seksionet civile dhe penale.

Gjyqtari Besnik Shehu ka qene pjesemarres i nje sere seminaresh e trajnimesh te organizuara nga Shkolla e Magjistratures.


Detyra:
Gjyqtar

Seksioni:Civil & Penal per Madhore e te Mitur

Datelindja: 19.07.1964

Vendlindja: Elbasan

Kontakt: besnik.shehu@gjykata.gov.al

 

 

EGLANTINA MIKANI

GJYQTARE

Eglantina Mikani ka lindur me 14.12.1972, ne qytetin e Korces. Ne vitin 1995 eshte diplomuar me titullin "Juriste", ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Ne vitin 1996 eshte emeruar ndihmes-gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Korce,  ndersa ne vitin 1998 eshte emeruar gjyqtare ne po kete gjykate, ku dhe vijon te ushtroje kete detyre. Gjate kesaj periudhe gjyqtarja Eglantina Mikani ka marre pjese ne nje sere trajnimesh te zhvilluara nga Shkolla e Magjistratures nga organizma te huaj dhe vendas duke u pajisur me certifikatat perkatese. Per gati 5 vjet, ne vitet 1996 - 1997 dhe vitet 2000 - 2004 ka qene e angazhuar si pedagoge e jashtme ne Universitetin "Fan S.Noli" Korce.

Detyra: Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja: 14.12.1972

Vendlindja: Korce

Kontakt: eglantina.mikani@gjykata.gov.al

 

 

ERVIN SULAJ

GJYQTAR

Me vendimin Nr. 148 Prot, date 30.07.2019, te Keshilli te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce.

Detyra: Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore e te Mitur

Datelindja:

Vendlindja:

Kontakt: ervin.sulaj@gjykata.gov.al

 

 

SELADIN PYSQYLI

GJYQTAR

Seladin Pysqyli ka lindur me 12.03.1962 ne qytetin e Bilishtit. Ne vitin 1994 diplomohet me titullin "Jurist" ne Fakultetin e Drejtesise te Universitetit te Tiranes. Ne nentor te vitit 1993 emerohet ndihmes gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce. Ne qershor te vitit 1995 emerohet gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Devoll. Ne vitin 1998 emerohet gjyqtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce, funksion te cilin e ushtron dhe aktualisht.

Gjyqtari Seladin Pysqyli ka marre pjese nje sere trajnimesh prane Shkolles se Magjistratures si dhe ne seminare dhe workshop-e te zhvilluar nga organizma vendas dhe te huaj ne fushen e drejtesise.


Detyra:
Gjyqtar

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja: 12.03.1962

Vendlindja: Bilisht, Devoll

Kontakt: seladin.pysqyli@gjykata.gov.al

 

 

SONJELA VOSKOPI

GJYQTARE

Sonjela Voksopi ka lindur ne Korçë, në 18.10.1982. Në vitin 2005 është diplomuar me Titullin ‘Jurist” pranë Fakultetit të Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2007 ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës, duke u diplomuar me Titullin Magjistrat, profili Gjyqtar. Prej dates 05.10.2007 ushtron funksionin e Gjyqtares pranë Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Korcë.
Për disa vite ka ushtruar veprimtari akademike në Universitet Jo Publik, Fakulteti i Drejtësisë.
Ka marrë pjesë në trajnimin vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës si dhe në seminare e trajnime të tjera të organizuara brenda dhe jashtë vendit nga organizma të tjerë me fushë veprimi në sistemin e Drejtësise.
Prej dy vjetësh ështe eksperte lehtësuese pranë Shkollës së Magjistratutës.


Detyra:
Gjyqtare

Seksioni: Penal per Mitur & Penal per Madhore

Datelindja: 18.10.1982

Vendlindja: Korce

Kontakt: sonjela.voskopi@gjykata.gov.al

 

 

THOMAIDHA ROCA

GJYQTARE

Me vendimin Nr. 505 Prot, date 27.10.2020, te Keshilli te Larte Gjyqesor, emerohet si gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce.

Detyra: Gjyqtare

Seksioni: Civil & Penal per Madhore

Datelindja:

Vendlindja:

Kontakt: thomaidha.roca@gjykata.gov.al