Titulli Publikuar më Veprime
KODI I ETIKËS SË GJYKATËS
LIGJ Nr. 86/2014 PËR TAKSAT
LIGJ Nr. 86/2014 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, "PËR TAKSAT KOMBËTARE", TË NDRYSHUAR
RREGULLORE E BRENDSHME E GJYKATËS
RREGULLORE E BRENDSHME PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E VEPRIMTARISE GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR
RREGULLORE MENAXHIMI AKTIV
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave organizative dhe teknike, masave për administrimin e duhur të ęështjeve gjyqësore nga strukturat e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokaster.
RREGULLORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE
RREGULLORE PËR PAJISJET ELEKTRONIKE
UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 33, datë 29.12.2014
UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 33, datë 29.12.2014 PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR VEPRIME E SHËRBIME TË ADMINISTRATËS GJYQËSORE E MINISTRISË SË DREJTËSISË, PROKURORISË DHE NOTERISË
KODI I ETIKËS GJYQËSORE 06.11.2023
LIGJI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT 08.11.2023
RREGULLORE PËR MARRËDHËNIEN E GJYKATËS ME PUBLIKUN 10.11.2023