Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë 07.12.2022
Njoftim për vend vakant, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 07.12.2022
Njoftim për vend vakant, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër 05.12.2022
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE, POZICIONI SEKRETAR/E GJYQËSOR/E. GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË SHKODËR
Njoftim për vend vakant, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë 02.12.2022
Njoftim mbi mbylljen e procedures për lëvizje paralele për pozicionin "Sekretar gjyqësor" , Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës 02.12.2022
Vendim mbi aktin e emërimit paraprak në shërbimin civil gjyqësor, si nënpunës civil gjyqësor në periudhë prove, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje 01.12.2022
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier 30.11.2022
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQËSOR Në mbështetje të nenit 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Udhëzimit nr.85, datë 11.03.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për proçesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet proçedurës së lëvizjes paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil gjyqësor, për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: 2 (dy) pozicione - Sekretar Gjyqësor, kategoria IV-a.
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë 26.11.2022
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE, NE POZICIONIN KRYESEKRETAR/E, GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës 26.11.2022
NJOFTIM MBI KANDIDATËT E KUALIFIKUAR NË TESTIMIN ME SHKRIM, PËR POZICIONIN SEKRETARE GJYQËSORE, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS
Njoftim për vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje 22.11.2022
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE POZICIONI EKONOMIST/E, GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE