Titulli Publikuar më Veprime
PROGRAMI I TRANSPARENCËS, GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR 09.07.2021
Urdhër nr. 05, datë 07/01/2016 për “Miratimin e Programit të Transparencës të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër”
URDHËR PËR MIRATIM TË PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS 09.07.2021
LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT 09.07.2021
MODELI I KËRKESËS PËR INFORMIM 09.07.2021
LIGJI PËR TË DREJTËN E INFOMIMIT 09.07.2021
FLETËPALOSJE
SI TË BËNI NJË KËRKESË PËR INFORMIM ? 09.07.2021
FLETËPALOSJE
PROCEDURAT E ANKIMIMIT DHE SANKSIONET 09.07.2021
FLETËPALOSJE
PARAQITJA E KËRKESËS PËR KOPJEN AUDIO TË NJË SEANCE GJYQËSORE 09.07.2021
FORMULARI PËR TËRHEQJEN E AUDIO CD SË NJË SEANCE GJYQËSORE 09.07.2021
HAPAT PËR TË DËGJUAR AUDIO CD E NJË SEANCE GJYQËSORE 09.07.2021