Nr.

Funksionet sipas structures organizative

Nr. sipas Strukturës Organizative

Nr. sipas Organikësnë fakt

Vakanca

Statusi

Kategoria e pagës

Femra

Meshkuj

1.        

Kryetar

1

 

1

 

G1

 

 

2.        

Zv.Kryetar

1

1

 

 

G1

1

 

3.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

 

1

4.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

 

1

5.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

 

1

6.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

 

1

7.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

8.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

9.        

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

10.     

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

11.     

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

12.     

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

13.     

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

14.     

Gjyqtar

1

1

 

 

G1

1

 

15.     

Kancelar

1

1

 

 

 

1

 

16.     

Kryesekretar

1

1

 

 

III/B

1

 

17.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

18.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

19.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

20.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

21.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

22.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

23.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

24.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

25.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

26.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

27.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

28.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

29.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

30.     

Sekretar/e gjyqësor

1

1

 

 

IV/A

1

 

31.     

Sekretar/e gjyqësor

1

 

1

 

IV/A

 

 

32.     

Sekretar/e gjyqësor

1

 

1

 

IV/A

 

 

33.     

Kryetar i Degës SE Buxhetit

1

1

 

 

III/B

1

 

34.     

Ekonomist

1

 

1

 

IV/A

 

 

35.     

Specialist IT

1

1

 

 

IV/A

1

 

36.     

Specialist I marrëdhënieve  me publikun dhe median

1

1

 

 

IV/A

1

 

37.     

Arkivist

1

1

 

 

IV/B

1

 

38.     

Arkivist

1

1

 

 

IV/B

1

 

39.     

Nëpunës gjyqësor

1

1

 

 

IV

 

1

40.     

Nëpunës gjyqësor

1

 

1

 

IV

 

 

41.     

Magazinier

1

1

 

 

V

1

 

42.     

Sanitar

1

1

 

 

I

1

 

43.     

Shofer

1

1

 

 

IV

 

1

44.     

Mirëmbajtës

1

1

 

 

IV

 

1

45.     

Punonjës Sigurie

1

1

 

 

II

 

1

46.     

Punonjës Sigurie

1

1

 

 

II

 

1

47.    .

Ftues

1

1

 

 

IV

 

1

48.     

Ftues

1

1

 

 

IV

 

1

49.     

Ftues

1

1

 

 

IV

 

1

 

TOTALI

49

44

5

 

 

32

12