Title Published on Actions
DHUNA NE FAMILJE Vjetore 2022 06/03/2023
DHUNA NE FAMILJE 3 Mujori Katert 06/03/2023
DHUNA NE FAMILJE 3 Mujori Trete 06/03/2023
DHUNA NE FAMILJE 3 Mujori Dyte 06/03/2023
Dhuna ne Familje 3-Mujori Pare 06/03/2023
Urdhëra Mbrojtje -TABELA E RE VJETORE 2022 06/03/2023
Lista me te dhenat e rendities se kreditoreve 08/11/2022
ANALIZA VJETORE 2021 GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR FIER 04/04/2022
Rregullore-për-komunikimin-e-KLGJ-me-Median 14/12/2020
Plani-Strategjik-i-Komunikimit-të-Sistemit-Gjyqësor 14/12/2020