Mirësevini në Faqen Zyrtare të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Elbasan

 Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës, zyra për marrëdhëniet me publikun e mediat në Gjykatën e Shkallës së Parë të Elbasan ka ndërtuar dhe mirëmban këtë faqe. Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse. 

 Qëllimi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Median është që ky informacion të jetë në kohë reale dhe i saktë. Nëse dalin gabime gjatë punës, Gjykata ka predispozicionin maksimal që t'i korigjojë ato.

 Informacioni nuk ka për qëllim të japë këshilla zyrtare apo profesionale (Nëse ju keni pyetje të veçanta, ju duhet të kontaktoni gjithmonë personelin përkatës).

 

KOMPETENCAT TOKËSORE TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN

 

NR. 1 I REVISTËS SË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN

 

 

  Tarifë gjyqësore për kërkesë padi standarte ose 1% mbi vlerën e saj
 

 

Njoftime per publikun
 

 

Për të dëgjuar seancat audio shkarko FTR Player

 

 

 

 

 

 

     

 

Gjyqtarët e Gjykatës:

  

 
 
 
 
     
 
 
     
     

 

 

  Orientimi në Gjykatën Elbasan

 Si të hapni një çështje civile

Proçesi gjyqësor civil zhvillohet në përputhje me rregullat e përcaktuara në Kodin e Proçedurës Civile.

Ai fillon në bazë të investimit që i bëhet Gjykatës nga një person fizik ose juridik...

 

Si të bëni ankimin për një vendim

Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit...

 

Cilat janë tarifat në gjykatë

Për pension ushqimor, Për vërtetim fakti, Padi për zgjidhje martese, Padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike...