Title Published on Actions
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2023 03/03/2024
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR R. M. 26/07/2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR MASAT E SIGURIMIT PЁR PERSONAT NЁN HETIM M. Z., F. A ., S. T.. 25/05/2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR K. B. 27/04/2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR K. B.
REGJISTRI KЁRKESAVE 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 14/04/2023
REGJISTRI KЁRKESAVE 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023
STATISTIKAT PЁR LIGJ NR.9669, NENI 10 DHE 13 "URDHЁRA MBROJTJE `` VITI 2022 06/03/2023
STATISTIKAT PЁR LIGJ NR.9669, NENI 10 DHE 13 "URDHЁRA MBROJTJE `` VITI 2022
STATISTIKAT NENI 130/ a "DHUNA NЁ FAMILJE`` VITI 2022 06/03/2023
STATISTIKAT NENI 130/ a "DHUNA NЁ FAMILJE`` VITI 2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ARLINDA TOPI 12/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ARLINDA TOPI
SHPALLJE PER TE PADITURIN SHKELQIM GJIKA. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN SHKELQIM GJIKA.
SHPALLJE PER TE PADITURIN MONDI MEHMETI. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN MONDI MEHMETI.