REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2022

 

Nr. Rendor Data e Kërkesës Objekti i Kërkesës Data e Përgjigjes Përgjigje Mënyra e Përfundimit të kërkesës Tarifa
1 03.01.2022 Kërkesë mbi vijueshmërinë e çështjes objekt gjykimi 07.01.2022 Delegim trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim E plotë Nuk ka 
S.A Me e-mail
2 06.01.2022 Kërkesë për info nga KLGJ 19.01.2022 Përcjelle informacioni  E plotë  Nuk ka 
3 07.01.2022 Kërkesë për faturë arkëtimi lidhur me padinë. Av. V.T 10.01.2020 Me e-mail Dërgim i faturës për arkëtim E plotë Nuk ka 
4 10.01.2022 Kërkesë për info mbi regjistrimin dhe vijueshmërinë e çështjeve.  10.01.2022 Me e-mail Delegim trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim dhe informacion E plotë Nuk ka 
Av. A.Ç
5 13.01.2022 Kërkesë për info dhe kontakt për Prokurorinë.  13.01.2022 Delegim Prokurorisë dhe përcjellë info qytetarit E plotë Nuk ka 
E.S
6 14.01.20222 Kërkesë mbi oraret dhe ofrimin e shërbimeve nga Gjykata.  14.01.2022 Përcjelle e plotë e informacionit E plotë  Nuk ka 
Av. I.Q
7 19.01.2022 Kërkesë për info Qendra Altri 18.02.2022 Përcjellje info E plotë  Nuk ka
8 21.01.2022 Përcjellje informacioni nga Gjykata e Apelit Durrës 21.01.2022 Delegim i akteve gjyqtarit të çështjes Sh.R E plotë Nuk ka 
9 24.01.2022 Kërkesë për info mbi gjykimet e shtetasve L.Xh, R.D, A.Ç nga Gazetare K. Haxhiaj, News24 Durrës 24.01.2022 Delegim dhe përcjellje e informacionit E plotë  Nuk ka
10 25.01.2022 Kërkesë për azhurnimin e postës elekronike të Gjykatës. 25.01.2022 Delegim Specialistes se IT dhe përcjellje informacioni E plotë  Nuk ka
Nga KLGJ dhe AKSHI
11 25.01.2022 Kërkesë për info dhe kopje aktesh-E.H 04.02.2022 Kthim përgjigje-info dhe përcjellje aktesh E plotë Parapagim 
12 26.01.2022 Kërkesë për vijueshmërinë e çështjes nga shtetasi M.V 26.01.2022 Përcjellje informacioni si dhe orientim për mënyrën e depozitimit të ankimit E plotë  Nuk ka
13 28.01.2022 Kërkesë për ndjekjen e çështjes për shtetasin A.H, nga Gazetare E.Arapi 28.01.2022 Përcjellje informacioni dhe delegim te gjyqtari i çështjes E plotë Nuk ka
14 28.01.2022 Kërkesë për kopje vendimi për shtetasin E.G, nga Gazetare V.Qyrfyçi-TCH-Durrës 04.02.2022 Përcjellje vendimi. E kufizuar, vendimi i anonimizuar Nuk ka
15 09.02.2022 Kërkesë për zëvendësim e dënimit nga D.K 09.02.2022 Delegim për kompetencë E plotë Nuk ka
Gjykatës së Apelit Durrës
16 11.02.2022 Kërkesë për info dhe akte- 16.02.2022 Kthim përgjigje info pasi aktet nuk ndodhen pranë Gjykatës E kufizuar Nuk ka
L.A Deleguar tek Gjykata e Lartë
17 15.02.2022 Kërkesë për info dhe akte për E.P dhe K.X, nga Gjykata e Apelit Durrës 15.02.2022 Delegim gjyqtares së çështjes dhe Zyrës së Kryesekretarisë. E plotë  Nuk ka
Përcjellje info dhe aktesh
18 15.02.2022 Ndihma Juridike Falas. 15.02.2022 Përcjellë Kryetarit të Gjykatës.  E plotë Nuk ka
Kërkesë për bashkëpunim, për përdorimin e ambienteve të Gjykatës Nënshkrim Marrëveshje Bashkëpunimi (Rinovim)
19 16.02.2022 Kërkesë për info dhe komunikim vendimi A.D, nga Av. E.Muja 16.02.2022 Përcjellje informacioni dhe vendimi E plotë Nuk ka
20 17.02.2022 Kërkesë për info dhe akte-I.K 10.03.2022 Kthim përgjigje-refuzuar pjesërisht për shkak të moslegjitimimit E kufizuar Nuk ka
21 17.02.2022 Kërkesë për info mbi çështjen e tërmetit. 17.02.2022 Përcjellje info paraprakisht edhe me telefon E plotë Nuk ka
Gazetare V.Qyrfyçi
TCH-Durrës
22 19.02.2022 Kërkesë për Kodin e anonimizimit, F.M 24.02.2022 Delegim, përcjellje trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim dhe vënie në dispozicion të kodit të anonimizimit E plotë Nuk ka
23 21.02.2022 Kërkesë për tërheqje të sendeve personale për shtetasen e huaj R.F. 21.02.2022 Përcjellje Zyrës së Provave Materiale dhe informim mbi çështjen E plotë Nuk ka
Ndihma Juridike Falas
24 24.02.2022 Kërkesa drejtuar gjyqtarëve nga F.GJ 24.02.2022 Përcjellë gjyqtarëve të çështjeve civile dhe penale në të cilat F.GJ është palë E plotë Nuk ka
25 25.02.2022 Kërkesë për info dhe akte-B.J 04.03.2022 Deleguar tek QKB si dhe kthim përgjigje për infon E plotë Nuk ka
26 02.03.2022 Dërgim i Buletinit Mujor-ILD 02.03.2022 Përcjellje trupës gjyqësore të Gjykatës E plotë Nuk ka
27 03.03.2022 Kërkesë për info dhe kod anonimizimi 04.03.2022 Përcjellje Gjykatës së Apelit Durrës. Orientim mbi përdorimin e kodit të anonimizimit dhe informim mbi çështjen. E plotë Nuk ka
D.N
28 03.03.2022 Kërkesë për përshpejtim gjykimi-F.Xh 09.03.2022 Kthim përgjigje dhe delegim trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim E plotë  Nuk ka
29 04.03.2022 Kërkesë për info mbi ndërtimet pa leje. 09.03.2022 Përcjellje informacioni E plotë  Nuk ka
Gazetare A.Azizolli-Birn Albania
30 04.03.2022 Kërkesë për info-mbi peshkimin e paligjshëm. 25.03.2022 Përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
Gazetare V.Qyrfyçi, TCH-Durrës
31 08.03.2022 Kërkesë për sqarim. 08.03.2022 Delegim Zyrës së Buxhetit të Gjykatës dhe përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
Ad.XY. shpk
32 10.03.2022 Kërkesë për info-kopje cd video-kërkesë për takim me trupin gjykues etj.A.H 10.03.2022 Delegim trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim dhe refuzim i cd-video E kufizuar Nuk ka
33 13.03.2022 Kërkesë për info dhe statistika-mbi ndërtimin e paligjshëm. 13.03.2022 Përcjellë informacioni E plotë Nuk ka
Gazetari G.E-Birn Albania
34 16.03.2022 Kërkesë për info dhe akte për MC, nga Gjykata e Apelit Durrës 18.03.2022 Përcjellje informacioni dhe dokumentacioni E plotë  Nuk ka
35 17.03.2022 Kërkesë për info mbi urdhrat e ekzekutimit-Av. M.D 17.03.2022 Përcjellë për trajtim Zyrës së Kryesekretarisë si dhe përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
36 17.03.2022 Kërkesë për info dhe vendime-Qendra KRIIK-Z. P.Gogo 23.03.2022 Kthim përgjigje mbi info dhe vendimet e anonimizuara E kufizuar Nuk ka
anonimizim
37 25.03.2022 Kërkesë për info. Av. RD 25.03.2022 Përcjellje info si dhe komunikuar edhe me telefon E plotë Nuk ka
38 29.03.2022 Kërkesë për info-mbi veprat penale me palë gazetarët- 30.03.2022 Përcjellje informacioni  E plotë Nuk ka
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
39 04.04.202 Kërkesa dhe denoncim A.C 04.04.2022 Përcjellje informacioni dhe delegimin gjyqtarit të çështjes në shqyrtim E plotë  Nuk ka
40 04.04.2022 Dërgim i Buletinit Mujor-ILD 04.04.2022 Përcjellje trupës gjyqësore të Gjykatës E plotë Nuk ka
41 06.04.2022 Kërkesë për info dhe vendime-Qendra KRIIK-Z. P.Gogo 07.04.2022 Kthim përgjigje mbi info dhe vendimet e anonimizuara E kufizuar Nuk ka
anonimizim
42 05.04.2022 Kërkësë për info-QNL 05.04.2022 Përcjellje info E plotë  Nuk ka
43 05.04.2022 Kërkesë për info dhe për faturë arkëtimi- 05.04.2022 Përcjellje trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim, përcjellje info dhe faturën për arkëtim E plotë  Nuk ka
Ing. F.C
44 20.04.2022 Kërkesë për info dhe statistika-mbi çështjet me objekt Zgjidhje martese-Gazetare K.Gjuzi-EuroNews Albania 22.04.2022 Përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
45 26.04.2022 Kërkesë nga Komisioneri-mbi shtetasin GJ.F 28.04.2022 Kthim përgjigje-përcjellje informacioni dhe dokumentacioni E plotë  Nuk ka
46 28.04.2022 Kërkesë për informacion dhe statistikë--mbi çështjet me objekt Zgjidhje martese-Gazetar A.Mustafa-Report TV 28.04.2022 Përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
47 29.04.2022 Kërkesë për info-statistika mbi gjykatën dhe veprimtarinë gjyqësore-Gazetare  K.Gjuzi-EuroNews Albania 09.05.2022 Përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
48 05.05.2022 Kërkesë për faturë arkëtimi për padinë-APD Durrës 06.05.2022 Përcjellje informacioni dhe fature arkëtimi E plotë Nuk ka
49 06.05.2022 Kërkesë për info dhe përcjellje aktesh D.L-Komisariati i Policisë Lezhë 06.05.2022 Përcjellje informacioni dhe delegim trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim E plotë  Nuk ka
50 09.05.2022 Kërkesë për kopje aktesh 09.05.2022 Përcjellje trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim E plotë Paguar 10 lekë për faqe+100 lekë shërbimi
51 13.05.2022 Përcjellje shkresë dhe akti për dijeni nga KLGJ-Mbi ndryshimet e situatës së Covid-19 14.05.2022 Përcjellje trupës gjyqësore të Gjykatës si dhe afishuar në këndin e gjykatës E plotë Nuk ka
52 19.05.2022 Kërkesë për info dhe faturë për arkëtim-Av. M.A 19.05.2022 Përcjellje informacioni E plotë  Nuk ka
53 20.05.2022 Kërkesë-ankesë F.GJ-parashtrime 24.05.2022 Përcjellje për kompetencë Kryetarit.  E plotë Nuk ka
Kthim përgjigje-sqarim dhe dhënie informacioni
54 20.05.2022 Kërkesë për informacion-mbi çështjen e shtetasit E.D- 26.05.2022 Përcjellje informacioni E plotë Nuk ka
Gazetare D.Kola-MCN TV
55 23.05.2022 Kërkesë për kopje aktesh Znj. M.B Përpunim Përcjellje për trajtim Zyrës së Arkivës dhe Financës E plotë Parapagim
Sipas Faturës për Arkëtim
56 25.05.2022 Kërkesë për Avokat falas-M.V 25.05.2022 Delegim për trajtim Zyrës së Ndihmës Juridike Falas-Durrës E plotë Nuk ka
57 01.06.2022 Kërkesë për info-mbi çështjen objekt gjykimi D.Y- 01.06.2022 Delegim-përcjellje informacioni trupit gjykues që ka çështjen në shqyrtim E plotë Nuk ka
Gazetar K.Yzeiraj-A2 CNN
58 01.06.2022 Dërgim i Buletinit Mujor-ILD 01.06.2022 Përcjellje trupës gjyqësore të Gjykatës E plotë Nuk ka
59 01.06.2022 Kërkesë për info dhe statistika-mbi Nenin 278 të Kodit Penal-Gazetar-G.Emiri-Birn Albania Përpunim      

 

 

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2021  

 

Nr. Rendor

Data e Kërkesës

Objekti i Kërkesës

Data e Përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e Përfundimit të kërkesës

Tarifa

1

18.05.2021

Kërkesë për info-mbi ndjekjen e seancave  gjyqësore

K.H.

18.05.2021

Referuar Nenit

339 Kodit te Procedures Civile, Nenit 340 Kodit te Procedurës Penale

E plotë.

Statusi: e përfunduar

Nuk ka

2

11.06.2021

Kerkesë për info dhe vendime

F.Rr

11.06.2021

Per dijeni/trajtim trupit gjykues qe ka çështjen në shqyrtim

Është deleguar

Trupit gjykues

Nuk ka

3

13.07.2021

Kërkesë për info-verifikim-

JZ-ILD

15.07.2021

23.07.2021

Dërgim kopje vendimesh

E plotë

Nuk ka

4

27.07.2021

Kërkesë për info-të dhëna statistikore-Përfaqësues I Projektit të Ndërmjetësimit

28.07.2021

Dërgim informacioni statistikor

E deleguar

Nuk ka

5

16.09.2021

Kërkesë për statistika mbi nenin  278/a – “Trafikimi i armeve dhe municioneve”

Ministria e Drejtësisë

17.09.2021

Dërgim informacioni statistikor

E deleguar dhe e plotë

Nuk ka

6

29.09.2021

Kërkesë për info dhe dokumentacion

O.V

06.10.2021

Dërgim informacioni dhe dokumentacioni

E plotë

800 lekë

7

15.09.2021

Kërkesë për informacion statistikor “Urdhra të menjëhershëm të mbrojtjes”  Qendrës "Res Publica"

06.10.2021

Dërgim informacioni

E plotë

Nuk ka

 

8

31.08.2021

Kërkesë për informacion statistikor-Mbi të miturit-

M.Z

Juvenile Justice Programme

Justice Chain Cooperation, Albania-Sëeden 

 

17.09.2021

11.10.2021

Dërgim informacioni

E deleguar

E plotë

Nuk ka

9

20.01.2021

Kërkesë për info-Brin-Albania

GE

28.01.2021

Dërgim informacioni

E plotë

Nuk ka

10

29.12.2020

Kërkesë për info-Brin-Albania

EH

27.01.2021

Dërgim informacioni dhe dokumentacioni

E kufizuar-anonimizuar vendimet

Nuk ka

11

07.05.2021

Kërkesë për info-dokumentacion-Brin-Albania

EH

14.05.2021

Dërgim informacioni dhe dokumentacioni

E kufizuar-anonimizuar vendimet

Nuk ka

12

14.07.2021

Kërkesë për info-statistikore-Brin-Albania

AB

14.07.2021

30.07.2021

Dërgim info-statistikore

E plotë

Nuk ka

13

03.09.2021

Kërkesë për info-të dhëna statistikore-UMM-Dhuna në familje

Birn Albania

EA

13.09.2021

Dërgim info-statistikore

E plotë

Nuk ka

14

 

28.04.2021

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC)

14.05.2021

Dërgim info-statistikore

E plotë

Nuk ka

15

25.10.2021

Shoqata Gender-paqe-siguri

Në përpunim

 

 

 

 

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2020

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.01.2020

Kerkese informacionin per informacion-Pyetesor- D.D

 31.01.2020  Perfunduar Nuk ka

2.

24.01.2020

Kërkese per vendime gjyqesore me objekt "Lirim me kusht", per periudhe 5 vjecare - Birn

     

3. 

26.01.2020

Kerkese mbi numrin e ceshtjeve te gjykuara - Media Look

 03.02.2020 Perfunduar  Nuk ka

4.

10.02.2020

Kerkese per te dhena stastistikore lidhur me ceshtjet e dhunes ne familje - faktoje.al

     

5.

12.11.2020

Kerkese per informacion dhe venie ne dispozicion dokumentacioni - Birn

  Perfunduar Nuk ka

 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.02.2019

Kerkese informacionin per vendime gjyqesore

 21.02.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

22.02.2019

Kerkese per informacion per ceshtje gjyqesore

 27.02.2018 Perfunduar Nuk ka

 3.

 03.04.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore, për çështje civile  09.04.2019 Përfunduar Nuk ka

4.

31.04.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore me objekt "Largim nga puna" 05.05.2019 Përfunduar Nuk ka

5.

 28.05.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore mbi numrun e çështjeve civile me objekt "Zgjidhje martese" për periudhën 2014-2018  05.06.2019  Përfunduar Nuk ka

6.

31.10.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore “Shteti Kundër K.K" - Nga G.E, gazetar 05.11.2019 Përfunduar Nuk ka

7.

21.11.2019 Kërkesë për informacion RTV Adria Net 05.12.2019 Përfunduar Nuk ka

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019

 

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

20.02.2019

Kerkese informacionin per vendime gjyqesore

 21.02.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

22.02.2019

Kerkese per informacion per ceshtje gjyqesore

 27.02.2018 Perfunduar Nuk ka

 3.

 03.04.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore, për çështje civile  09.04.2019 Përfunduar Nuk ka

4.

31.04.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore me objekt "Largim nga puna" 05.05.2019 Përfunduar Nuk ka

5.

 28.05.2019 Kërkesë për të dhëna statistikore mbi numrun e çështjeve civile me objekt "Zgjidhje martese" për periudhën 2014-2018  05.06.2019  Përfunduar Nuk ka

6.

31.10.2019 Kërkesë për Informacion mbi çështjen gjyqësore “Shteti Kundër K.K" - Nga G.E, gazetar 05.11.2019 Përfunduar Nuk ka

7.

21.11.2019 Kërkesë për informacion RTV Adria Net 05.12.2019 Përfunduar Nuk ka

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2018

Numer Data e regjistrimit Objekti

Data e kthimit te

pergjigjes

Statusi i kerkeses Tarifa

1.

 

09.01.2018

Kerkese informacioni lidhur

me transparencen e institucionit.

17.01.2018 Perfunduar Nuk ka

2.

 

 17.01.2018

Kerkese per informacion lidhur me numrin

e kerkesave te paraqitur gjate vitit 2017 ne 

kuader te Ligjit per te drejten e informimit.

 17.01.2018  Perfunduar Nuk ka

3.

 

 16.02.2018  

Kerkese per kopje vendimi.

 20.02.2018  Perfunduar  Nuk ka

4.

 

 16.02.2018  

Kerkese per kopje proces verbali.

 20.02.2018  Perfunduar  Nuk ka

5.

 19.02.2018 Kerkese per informacion nga shtetasi E.ZH  20.02.2018  Perfunduar Nuk ka

6.

 07.03.2018 Kerkese per informacion  16.03.2018  Perfunduar Nuk ka

7.

 04.04.2018  Kërkesë për informacion  11.04.2018  Përfunduar Nuk ka

8. 

 26.09.2018 Kërkesë për informacion  27.09.2018  Përfunduar Nuk ka

9.

 27.09.2018 Kërkesë për informacion  02.10.2018  Përfunduar Nuk ka

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2017

 

 

Numër

Data e regjistrimit

Objekti

Data e Kthimit të përgjigjes

Statusi I Kërkesës

Tarifa

1.

21.04.2017

Kerkese per kopje te akteve 

21.04.2017

 Perfunduar

Nuk ka

2. 

25.05.2017

 

Kerkese per informacion lidhur me procesin zgjedhor te dates 25 Qershor 2017 25.05.2017 Perfunduar

Nuk ka

3. 

 12.07.2017

Kerkese per pajisje me dokumentacion (Lista e Gjykimieve)

12.07.2017

Perfunduar

Nuk ka

4. 

 25.10.2017

 Kerkese per pajisje me dokumentacion

31.10.2017

Perfunduar

Nuk ka

5. 

 01.12.2017

Kerkese per liste gjykimesh

01.12.2017

Perfunduar

Nuk ka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"

Në këtë regjistër nuk regjistrohen kërkesat për tërheqje të vendimeve gjyqësore sipas formularit të miratuar me urdhërin Nr.67 Prot., datë 15.04.2015 i Kryetares së Gjykatës “Për Formularin e Aplikimit për marrjen e dokumenteve nga Arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”