>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2023 

 


 

>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2022 

 


 

>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2021  

 


 

>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2020

 


 

>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019

 


 

>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2018

 


 

>>REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2017

 


 

 


 

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"

Në këtë regjistër nuk regjistrohen kërkesat për tërheqje të vendimeve gjyqësore sipas formularit të miratuar me urdhërin Nr.67 Prot., datë 15.04.2015 i Kryetares së Gjykatës “Për Formularin e Aplikimit për marrjen e dokumenteve nga Arkiva e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”