Titulli Publikuar më Veprime
Material per publikim per Gjykaten e Apelit (1) 13.01.2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit (1)
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit 13.01.2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit 13.01.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 13.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Njoftim per transferimin e ambjenteve GJASHP Durres 23.09.2022
Njoftim per transferimin e ambjenteve GJASHP Durres
Urdhër për ndërprejen e përkoshme të shortit 28.12.2021 29.12.2021
Urdhër për ndërprerjen e shortit për periudhen 02.08.2021- 03.09.2021 28.07.2021
Urdhër mbi gadishmërinë e gjygjtarëve gjatë periudhës 01.08.2021-06.09.2021 28.07.2021
Njoftim për shpallje për programin Intership per pozicionin Sekretar Gjygjsor 06.07.2021
Vendimi nr. 112 prot., datë 24.05.2021 i Këshillit të Gjykatës 07.06.2021
Me vendimin nr. 112 prot., datë 24.05.2021,"Mbi ndarjen e çështjeve me short për muajin qershor dhe korrik 2021", Këshilli i Gjykatës, VENDOSI: 1. Përjashtimin nga shorti të gjyqtarëve që kanë gjykuar në seksionin civil Flora Hasimi, Shpëtime Pitaku dhe Shpëtim Reka për periudhën qershor, korrik 2021 me qëllim sigurimin e ngarkesës së ekuilibruar të punës së gjithë gjyqtarëve. 2. Ky vendim hyn në fuqi me datë 01.06.2021 dhe një kopje e tij i komunikohet gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, administratës gjyqësore, një kopje i dërgohet për dijeni Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe një kopje afishohet për publikun në këndin përkatës dhe faqen elektronike zyrtare të gjykatës. 3. Ngarkohet IT e gjykatës të kryejë ndryshimet përkatëse në sistemin CCMIS. KËSHILLI I GJYKATËS ZËVENDËSKRYETARI MARKELIAN KOÇA GJYQTARE KANCELARE EDA KAJA VIOLA KONDO