Titulli Publikuar më Veprime
Vendimi i Këshilit të Gjykatës-Mbi shpërndarjen e gjyqtarëve në dhoma, seksione dhe trupa gjykues 19.06.2023
Vendimi Nr. 30-datë 16.06.2023-Vendimi i Këshilit të Gjykatës-Mbi shpërndarjen e gjyqtarëve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithashëm në dhoma, seksione dhe trupa gjykues-GJDR-AL
Vendim per ndryshimin pjeserisht te vendimit per bashkimin e dhomave 09.02.2022 11.02.2022
Vendim per ndryshimin pjeserisht te vendimit per bashkimin e dhomave 09.02.2022
Vendim për caktimin e gjyqtarit P. Çuri në seksionin penal për të mitur data 09.02.2022 11.02.2022
Vendim për caktimin e gjyqtarit P. Çuri në seksionin penal për të mitur data 09.02.2022
Vendimin nr. 160 prot., datë 14.12.2021, Këshilli i Gjykatës , 17.12.2021
Me vendimin nr. 160 prot., datë 14.12.2021, Këshilli i Gjykatës , Vendosi -Kualifikimin për fazën e emërimit nga Këshilli i Gjykatës, të znj.Klodjana Gjuta, për pozicionin “Sekretar gjyqësor”, vlerësuar në total me 77 pikë. -Ky vendim t’i komunikohet znj.Klodjana Gjuta e cila duhet të japë mendimin me shkrim për rezultatin e procedurës së emërimit. -Vendimi i shkurtuar të publikohet në faqen elektronike zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor
Konstituimi i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Durrës 06.12.2021
Njoftim: Më datë 16.11.2021, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj.Eda Kaja, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës e cila gjithashtu ka pasur pozicionin e anëtarit të Këshillit të Gjykatës, si gjyqtarja me përvojën më të gjatë profesionale. Sa më sipër, në mbledhjen e Këshillit të datës 17.11.2021, u bë konstituimi i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Bazuar në pikën 4, 5, 6 dhe 7 të Vendimit Nr.71, datë 20.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procedurën e funksionimit të mbledhjes së Këshillit të Gjykatës”, anëtari i tretë i Këshillit të Gjykatës u zëvendësua me gjyqtarin pasardhës me përvojën më të gjatë profesionale që rezultojë të jetë gjyqtare Shpëtime Pitaku. Sa më sipër, Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, përbëhet nga: Zëvendëskyetari Markelian Koça- Kryetar i Këshillit Gjyqtare Shpëtime Pitaku – Anëtar i Këshillit Kancelare Viola Kondo – Anëtar i Këshillit
Vendim i i Këshillit të Gjykatës 17.11.2021 18.11.2021
Me vendimin nr. 149, datë 12.11.2021, Këshilli i Gjykatës 12.11.2021
Me vendimin nr. 149, datë 12.11.2021, "Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion “Sekretar gjyqësor", Këshilli i Gjykatës, bazuar në ligjin nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), nenet 32, 33 të vendimit nr.622, datë 10.12.2020 “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, VENDOSI: -Kualifikimin për fazën e emërimit nga Këshilli i Gjykatës, të znj.Ornela Popoçi, për pozicionin “Sekretar gjyqësor”, vlerësuar në total me 86 pikë. -Ky vendim t’i komunikohet znj.Ornela Popoçi e cila duhet të japë mendimin me shkrim për rezultatin e procedurës së emërimit. -Vendimi i shkurtuar të publikohet në faqen elektronike zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Vendimi nr 141 "Mbi emërimin paraprak në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Arkivist”, 27.10.2021
Me vendimin Nr. 141 Prot., datë 25.10.2021, "Mbi emërimin paraprak në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin “Arkivist”, Këshilli i Gjykatës, Vendosi: 1.Emërimin paraprak në shërbimin civil gjyqësor të Znj.Edona Bajri, në pozicionin “Arkivist” pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 2.Kandidatja fituese Edona Bajri, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e nxjerrjes së aktit të emërimit, duhet të bëj dorëzimet përkatëse në pozicionin e punës që ka pasur më parë. (nëse ka patur) dhe të paraqitet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës të nesërmen e datës së përfundimit të dorëzimit të detyrës së mëparshme, datë 01.11.2021. 3.Me paraqitjen në punë të Znj.Bajri, do të lidhet edhe kontrata e punës me kohë prove mes Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Znj.Edona Bajri. 4. Një kopje e këtij vendimi t’i komunikohet Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe të publikohet në faqen elektronike zyrtare të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Këshilli i Gjykatës, me vendimin nr.140 prot., datë 19.10.2021 "Mbi pozicionit Arkivist 20.10.2021
Këshilli i Gjykatës, me vendimin nr.140 prot., datë 19.10.2021 "Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion “Arkivist”, VENDOSI: -Kualifikimin për fazën e emërimit nga Këshilli i Gjykatës, të konkurrentes Edona Bajri, për pozicionin “Arkivist” -Ky vendim t’i komunikohet znj.Edona Bajri, e cila duhet të shpreh me shkrim mendimin e saj për rezultatin e procedurës së emërimit.
Vendim për orarin e veprimeve në sportel Gjykata Durrës 29.07.2021