Titulli Publikuar më Veprime
Program i transparences se veprimtarise se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber.
Program i transparences se veprimtarise se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber.
Rregullore
Rregullore e Brendeshme e Gjykates Diber
Rregullore e Brendeshme e Gjykates Diber
Analiza vjetore- 2016 dt.18.05.2017 11.01.2019
Analiza vjetore- 2017 dt.15.03.2018 11.01.2019
Rregjister per kthim pergjigjesh 11.01.2019
Rregullore per mbrojtjen te dhenave personale 11.01.2019
Rregullore per menaxhimin Aktiv te Çeshtjeve gjyqesore_ 11.01.2019
Rregullore per perdorimin e paisjeve Elektronike 11.01.2019
Urdher Per Procedurat e Hedhjes Shortit Dt.03.01.2018 date 18.01.18 11.01.2019