REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2023

 

 

 

 

Nr. Rendor [1]  Data e kërkesës[2]  Objekti i kërkesës[3]  Data e përgjigjes[4]  Përgjigje[5]  Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]  Tarifa[7]
 1  06.02.2023  Kërkesë për informacion nga I.M me profesion gazetarë në lidhje me statistka të çështjeve me objekt dhunën në familje të rregjistruara dhe urdhërave të mbrojtjes që janë dhënë për gratë për vitin 2022  07.02.2023  a- Për sa i përket çështjeve me objekt dhunën në familje gjatë vitit 2022 janë rregjistruar gjithsej 42 (dyzet e dy) çështje nga të cilat 7 (shtatë) janë Urdhëra Mbrojtje dhe 35 (tridhjet e pesë) jane Urdhëra te Menjëhershëm Mbrojtje.

b- Për sa i përket urdhërave të mbrojtjes që janë dhënë për gratë gjatë vitit 2022 janë gjithsej 22 (njëzet e dy) Urdhëra Mbrojtje

Shkresa nr 75/1 dt.07.02.2023
 E plotë  S`ka
 2  20.04.2023  Kërkesë për informacion nga drejtori ekzekutiv E.L i OJF M.L në lidhje me numrin e çështjeve të gjykuara për veprat penale të parashikuara nga neni 100,107/a,108,108/a,117,121/a/3 të kodit penal për periudhën Janar 2020-Mars 2023, specifikimin e rasteve si dhe kopje të anonimizuar të vendimeve gjyqësore  28.04.2023

 

Për sa i përket çështjeve penale për veprat parashikuar nga Neni 100, Neni 101, Neni, 107/a, Neni 108, Neni 108/a, Neni 117, Neni 121/a/3 të kodit Penal për perudhën Janar 2020-Mars 2023 janë si më poshtë:

-Viti 2020-2 raste Neni 108/a/1,

-Viti 2021-1 rast Neni 121/a/1

-Viti 2022-4 raste,Neni 121/a/1, 121/a,

-Viti 2023-2 raste,Neni 108/1, 121/a/2
 E plotë  S`ka
 3  30.05.2023  

Kërkesë për informacion nga komisioni për Reforma,Integrim,Institucioneve te Konsoliduara në lidhje me numrin e kërkesave në Gj.Shk.P.J.P. Diber nga shtetas shqipëtarë për: korigjimin e përbërësve zgjedhor, që nuk janë të rregjistruar në listat zgjedhore, që kanë kërkuar të drejtën e votës në qëndrat e votimit të ngritura në IEVP

 si dhe kopje të anonimizuar të vendimeve e kërkesave.

-Numrin e kërkesë padive dhe procedimeve penale me bazë ligjore Kreun X të K.Penal RSH,nenet 325-332 për periudhën Janar 2023-02.06.2023 
 02.06.2023  

Në Gjykatën e Sh.P.J.P Dibër dhe Z.SH Mat nuk ka patur kërkesa për të korrigjuar përbërës zgjedhor apo mosregjistrim në listat zgjedhore.

Përsa i përket kërkesës për të drejtën për të votuar në qendrat e votimit të ngritura në IEVP ka patur një kërkesë të datës 04.04.2023 ne GJ.Rr.Gj Mat ku në datën 26.04.2023 kërkuesi ka hequr dorë.(Vendimi nr 01 datë 26.04.2023).

Gjithashtu në Gjykatën e Sh.P.J.P.Dibër nuk ka patur ndonjë kërkesë nga Prokuroria Dibër  apo padi me bazë ligjore Kreun X të K.Penal RSH,nenet 325-332 për periudhën Janar 2023-02.06.2023
 E plotë  S`ka
             

 

 

 

 

 

 

 

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.