Titulli Publikuar më Veprime
Projekt Vendim i Këshillit të Gjykatës Nr.10 datë 25.04.2024 për miratimin formularit të ankesës 10.05.2024
Projekt Vendim i Këshillit të Gjykatës Nr.10 datë 25.04.2024 për miratimin e modelit të formularit të ankesës pranë gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër
Vendim nr.09 date 02.04.2024 "Për Miratimin e PBA 2025-2027 faza1" 15.04.2024
Vendim nr.08 date 28.02.2024" Për ngritjen e Komisionit të Ekspertizës" 15.04.2024
Vendim nr.05 date 18.12.2023 15.04.2024
Vendime nr.6 date 28.02.2024 për shpallje konkurimi për vend të lirë pune 13.03.2024
Vendime nr.6 date 28.02.2024 per "Shpallje konkurrimi për vend të lirë punë, për pozicionet e punës "Sekretar/e gjyqësor", kategoria IV-a, "Specialist Arkivi", kategoria IV-a dhe "Specialist Finance", kategoria IV-a, nëpërmjet plotësimit të vendit të lirë sipas listës së nëpunësve civilë gjyqësor që administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor Tiranë, procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor"
Vendim nr.5 date 28.02.2024 për rezultatet e procedurës së lëvizjes paralele Specialist Prokurimesh 13.03.2024
Vendim nr.5 date 28.02.2024 për "Rezultatet e procedurës së lëvizjes paralele të Z.Leonard Tusha, në detyrën si Specialist Prokurimesh
Projket Vendim i Këshillit të Gjykatës për miratimin e ndryshimit në strukturën dhe organigramës 13.03.2024
Projket Vendim i Këshillit të Gjykatës për "Miratimin e Ndryshimit në Strukturën dhe Organigramës së Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër"
Vendim nr.4 datë 22.02.2024 rezultatet e procedures së emërimit në detyrë Specialist Statistikash 13.03.2024
Vendim nr.4 datë 22.02.2024 për "Rezultatet e procedures së emërimit të Zj.Suida Shehu, në detyrën si Specialist Statistikash"
Vendim nr.3 datë 22.02.2024 për rezultatet e procedures së emërimit në detyrë Sekretarë Gjyqësor 13.03.2024
Vendim nr.3 datë 22.02.2024 për "Rezultatet e procedures së emërimit të Z.Albert Nesimi dhe Zj.Lindita Bulku në detyrën si Sekretar Gjyqësor"
Vendim për miratimin e strukturës dhe organigramës së Gjykatës Shk. .Parë të Juridik. Përgji. Dibër 29.12.2023