Title Published on Actions
KERKESE PER INFORMACION
ORGANIKA E PUNONJESVE TE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR BERAT
PROGRAMI I TRANSPARENCES
REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6) 1 18.09.2016 Kopje e plote e listës/organikës së stafit që punon në gjykatën e Rrethi gjyqësor Berat duke përfshire rolin/funksionin e punës,emër,mbiemër,adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar. 21.09.2016 Pranuar S‘ka 2 3 Shënim: Rregjistri përditësohet çdo tre muaj. (1) Evidentohet kronologjia e kërkesave. (2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës. (3) Identifikohet lloji i kërkesës. (4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes. (Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”) (5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit. (6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.
STRATEGJI PER NISMEN "DREJTESI PA VONESA" NE BASHKEPUNIM ME USAID 12/01/2018
LIDHJA NR. 3 (pergjigjja) 12/01/2018
LIDHJA NR. 4 a (Mbi refuzimin e forms se kerkuar te informacinit/dokumentacionit) 12/01/2018
LIDHJA NR. 4 b(Mbi zgjatjen e afatit te kthimit te pergjigjes.) 12/01/2018
LIDHJA NR. 4 c (Mbi zgjatjen e afatit te kthimit te pergjigjes.) 12/01/2018
REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE 2019 30/01/2019