Title Published on Actions
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 16/01/2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 16/01/2023
Informacione per Zyrat e Sherbimit 16/01/2023
Informacion mbi funksionimin e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 16/01/2023
LETRA E TË DREJTAVE per viktimat (neni 58 i K.Pr.Penale) 04/03/2021
LETRA E TË DREJTAVE per viktimat (neni 58 i K.Pr.Penale)