Titulli Publikuar më Veprime
URDHER NR . 79 DATE 12.09.2022 "Per dorezimin dhe rishortimin e dosjeve te magjistratit E. RULI" 13.09.2022
Vendim Nr.145, datë 09.09.2022 "Për plotësimin e trupave gjykues". 12.09.2022
Urdheri Nr. 44 date 01.06.2022 " Per marrjen e masave per respektimin e solemnitetit te gjykimit" 02.06.2022
Urdheri Nr. 45 date 01.06.2022 " Per marrjen e masave per shfrytezimin e sallave" 02.06.2022
Urdheri Nr. 46 date 01.06.2022 "Per proceduren e hedhjes se shortit" 02.06.2022
Urdheri nr 103 date 19.12.2016 "Per nje ndryshim ne urdherin nr .8" 31.05.2022
Urdheri nr. 8 date 14.01.2015 "Per hedhjen e shortit elektronik" 31.05.2022
Urdhër nr.9 , datë 18.02.2022 18.02.2022
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor gjate kesaj periudhe 06.12.2021
Urdher nr. 72 date 06.12.2021 06.12.2021