Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tirane
Rruga "Ibrahim Pashe Bushatlliu", Nr.1001, Tirane
Tel:       +355 (0) 42 44 70 88,

Email:    info.administrativetirana@gjykata.gov.al