Këshilli i Larte Gjyqësor: http://klgj.al

 Gjykata Administrative e Apelit-Tiranë : http://www.gjykataadministrativeeapelit.al/

 Gjykata e Larte : http://www.gjykataelarte.gov.al/