Shtojca nr.1
 
TARIFA PËR VEPRIMET DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE, MINISTRIA E DREJTËSISË, PROKURORIA DHE NOTERIA
 
 
 A Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore e prokuroria:

 

Lloji i Shërbimit

Masa e
Tarifës
në lekë

 

Masa e
Tarifës
në %
 

Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit 200  
Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit 200  
Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e gjendjes gjyqësore 200  
Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve të Jashtme 200  
Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria 200  
Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria 200  
Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proces gjyqësor 200  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë për pension ushqimor 0  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë për vërtetim fakti 200  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë padi për zgjidhje martese 3000  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë padi  për pavlefshmëri të veprimeve juridike 3000  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi me vleftë deri 100 000 lekë 3000  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi me vleftë mbi 100 000 lekë   1%
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë padi për pjesëtim pasurie 3000  
Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë padi për kthim në punë 0  
Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës 200