Titulli Publikuar më Veprime
Vendim Nr.30, datë 06.07.2023 për "Miratimin e Projekt Buxhetit për vitet 2024-2026". 12.07.2023
Vendim Nr.27,28,29 datë 4.7.2023 i Këshillit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 05.07.2023
Vendim Nr.22 , datë 19.06.2023 i Këshillit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 05.07.2023
Vendim Nr.21 , datë 19.06.2023 i Këshillit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 05.07.2023
Vendim Nr.20 , datë 15.06.2023 i Këshillit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 05.07.2023
Vendim mbi "Përfundimin e periudhës së provës dhe konfirmimin e nëpunësve civil gjyqësor." 12.06.2023
Vendim mbi "Miratimin dhe detajimin e pozicioneve të punës Gjyk. Adm. Sh. I Tr." 12.06.2023
Vendim mbi "Miratim e strukturës, organikës dhe përshkrimeve të punës në Gjyk. Adm. Sh. I Tr." 12.06.2023
Vendimet "Për vlerësimin e rezultateve në punë për nëpunësit civil gjyqësor të gjykatës" 23.05.2023
Procesverbal përmbledhës mbi zhvillimin e mbledhjes së Këshillit të Gjykatës datë 22.05.2023 23.05.2023