Titulli Publikuar më Veprime
Vendim Nr.65, datë 16.11.2023 mbi ndarjen e gjyqtarëve në trupa gjykues, Gjyk.Adm.Sh.I Tiranë 20.11.2023
Vendim Nr.65, datë 16.11.2023 mbi ndarjen e gjyqtarëve të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, në trupa gjykues.
Vendim Nr.60, datë 30.10.2023 për "Krijimin, përbërjen dhe detyrat e komisionit të ristrukturimit" 02.11.2023
Vendim Nr.60, datë 30.10.2023 për "Krijimin, përbërjen dhe detyrat e komisionit të ristrukturimit përsa i takon Zyrave të Shërbimit Korçë, Durrës dhe Shkodër"
Vendim Nr.59, datë 30.10.2023 për "Emërimin në kategorinë sekretar gjyqësor Znj.Irini Qose" 02.11.2023
Vendim Nr.59, datë 30.10.2023 për "Emërimin në kategorinë ekzekutive sekretar gjyqësor Znj.Irini Qose"
Vendim Nr.58, datë 30.10.2023 për "Vlerësimin profesional për sekretare gjyqësore Znj.Irini Qose" 02.11.2023
Vendim Nr.58, datë 30.10.2023 për "Vlerësimin profesional të kandidates për sekretare gjyqësore Znj.Irini Qose"
Vendim Nr.57, datë 30.10.2023 për "Emërimin në kategorinë specialist prokurimi Znj.Anxhela Xhindi" 02.11.2023
Vendim Nr.57, datë 30.10.2023 për "Emërimin në kategorinë ekzekutive specialist prokurimi publik Znj.Anxhela Xhindi"
Vendim Nr.56, datë 30.10.2023 për "Intervistën me gojë për specialiste prokurimi Znj.Anxhela Xhindi" 02.11.2023
Vendim Nr.56, datë 30.10.2023 për "Intervistën e strukturuar me gojë të kandidates për specialiste prokurimi publik Znj.Anxhela Xhindi"
Vendim Nr.55, datë 10.10.2023 për "Dhënien e statusit të nëpunësit civil Z.Englid Veli". 11.10.2023
Vendim Nr.54, datë 10.10.2023 për "Dhënien e statusit të nëpunësit civil Znj.Kristiana Muslia". 11.10.2023
Vendim Nr.53, datë 10.10.2023 për "Ngritjen e komisionit për ndryshimin e strukturës". 11.10.2023
Vendim Nr.52, datë 10.10.2023 për "Ngritjen e komisionit të pranimit". 11.10.2023