Titulli Publikuar më Veprime
Urdher nr.371 date 23.06.2022 per plotesimin te trupit gjykues 23.06.2022
Urdher nr.371 date 23.06.2022 per plotesimin te trupit gjykues
Urdhri nr.372 date 23.06.2022 23.06.2022
Urdhri nr.372 date 23.06.2022 per rindarjen. e ceshtejve te gjyqtares Rilinda Selimi
Urdhër nr.295 prot datë 11.05.2022 12.05.2022
Urdhër nr.295 prot datë 11.05.2022
Për shortimin e çështjeve - Urdhri nr.201 date 25.03.2022 27.03.2022
Për shortimin e çështjeve - Urdhri nr.201 date 25.03.2022
Urdhri nr.145 Prot., datë 02.03.2022 per shortin e dates 02.03.2022 02.03.2022
Urdhri nr.145 Prot., datë 02.03.2022 të Zëvendëskryetares të Gjykatës Administrative të Apelit " Për datën e shortimit të dosjeve gjyqësore në datën 02.03.2022"
Urdhër nr.56 prot datë 26.01.2022 - Mbi shortimin e çështjeve për datën 27.01.2022 27.01.2022
Urdhër nr.56 prot datë 26.01.2022 - Mbi shortimin e çështjeve për datën 27.01.2022
Urdher 558 date 28.12.2021 Per mbartjen e dosjeve gjyqesore .. 29.12.2021
Urdher 558 date 28.12.2021 Per mbartjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor gjate kesaj periudhe
Për shortimin e çështjeve gjyqësore ne datën 17.12.2021 20.12.2021
Për shortimin e çështjeve gjyqësore ne datën 17.12.2021
Urdher per shortimin e ceshjeve me date 02.12.2021 02.12.2021
Urdher per shortimin e ceshjeve me date 02.12.2021
Mbi shortimin e ceshtjeve te dates 20.11.2021 30.11.2021
Mbi shortimin e ceshtjeve te dates 20.11.2021