Ankimi pranë Gjykatës Administrative të Apelit bëhet sipas përcaktimeve të ligjit nr.49/2012 dhe Kodit të Procedurës Civile