Titulli Publikuar më Veprime
Vendim nr .18.2022 Keshilli Gjykates 13.09.2022
Vendim nr .18.2022 Keshilli Gjykates mbi Krijimin e Komisionit te Vleresimit te kanditaturave te paraqitura per vakancen "sekretar gjyqesor"
Vendim nr .16.2022 Keshilli Gjykates 01.08.2022
Vendim nr .16.2022 Keshilli Gjykates mbi shpalljen e vakances per pozicionin "Sekretar/e Gjyqesor/e"
Vendim nr .15.2022 Keshilli Gjykates 01.08.2022
Vendim nr .15.2022 Keshilli Gjykates mbi shpalljen e vakances per pozicionin "Kryesekretar"
Vendim nr .14.2022 Keshilli Gjykates 01.08.2022
Vendim nr .14.2022 Keshilli Gjykates mbi pezullimin e marredhenies ne sherbimin civil gjyqesor per nenpunesin Z.Grid Gjojdeshi
Vendim nr .13.2022 Keshilli Gjykates 01.08.2022
Vendim nr .13.2022 Keshilli Gjykates mbi zgjidhjen e marredhenieve te punes per nenpunesen gjyqesore Znj.Imelda Danaka
Vendim nr .12.2022 Keshilli Gjykates 07.07.2022
Vendim nr .11.2022 Keshilli Gjykates mbi lidhjen e Kontrates se punes ne pozicionin "punonjes sigurie" me kandidatin Z.Saimir Emiri
Vendim nr .11.2022 Keshilli Gjykates 07.07.2022
Vendim nr .11.2022 Keshilli Gjykates mbi miratimin e projekt buxhetit afatmesem te vitit 2023-2025 (faza e dyte)
Vendim nr .10.2022 Keshilli Gjykates 30.05.2022
Vendim nr .10.2022 Keshilli Gjykates mbi shpalljen e vakances per pozicionin "Punonjes sigurie"
Vendim nr .9.2022 Keshilli Gjykates 30.05.2022
Vendim nr .9.2022 Keshilli Gjykates mbi pranim e kerkeses se Z.Alfred Mema per zgjidhjen e marreshenies se punes ne pozicionin "Punonjes sigurie"
Vendim nr .8.2022 Keshilli Gjykates 30.05.2022
Vendim nr .8.2022 Keshilli Gjykates mbi dhenien e statusit te nenpunesit civil gjyqesor per Specialistin e IT-se z.Erblin Kulla