Titulli Publikuar më Veprime
Vendim nr .1.2023 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .1.2023 Keshilli Gjykates mbi miratimin e projekt buxhetit afatmesem 2024-2026
Vendim nr .25.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .25.2022 Keshilli Gjykates mbi miratimin e shtyrjes se procedures per pozicionin "Sekretar Gjyqesor"
Vendim nr .24.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .24.2022 Keshilli Gjykates mbi emerin e Znj.Ambra Mema ne pozicionin "Sekretare Gjyqesore"
Vendim nr .23.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .23.2022 Keshilli Gjykates mbi pezullimin e aktivitetit per shkak te transferimit te ambjenteve
Vendim nr .22.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .22.2022 Keshilli Gjykates mbi rezultatet e intervistes ne pozicionin "Sekretare Gjyqesore"
Vendim nr .21.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .21.2022 Keshilli Gjykates mbi lidhjen e kontrates me Znj.Jonida Kurti ne pozicionin "Sekretare Gjyqesore"
Vendim nr .20.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .20.2022 Keshilli Gjykates mbi shpalljen e vakances ne pozicionin "Sekretar Gjyqesor"
Vendim nr .19.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .19.2022 Keshilli Gjykates mbi anullimin e procedures ne pozicionin vakant "Kryesekretar/e"
Vendim nr .17.2022 Keshilli Gjykates 06.04.2023
Vendim nr .17.2022 Keshilli Gjykates mbi Krijimin e trupave gjykues per ceshtjet gjyqesore ne gjykate
Vendim nr .18.2022 Keshilli Gjykates 13.09.2022
Vendim nr .18.2022 Keshilli Gjykates mbi Krijimin e Komisionit te Vleresimit te kanditaturave te paraqitura per vakancen "sekretar gjyqesor"