REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË

DURRËS

 

Ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës !

 

 

Orari i shërbimit :

 

E Hënë – E Pemte : Ora 08:00 - 16:00

 

 

Kontakt\ e-mail : info.administrativedurres@gjykata.gov.al

Link: Masat e COVID-19 KLGJ : http://klgj.al/covid-19/

Link: Media KLGJ : http://klgj.al/kontakt-media/

Link: Facebook KLGJ : https://www.facebook.com/KeshilliLarteGjyqesor/

 

 

Informacion mbi veprimtarinë e Gjykatave Administrative të Shkallës së Parë Tiranë/Lushnje si dhe për Zyrat e Shërbimit

 

 

                                                 

 

                                    REPUBLIKA E SHQIPERISE
                                   GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE
                                           DURRES
Nr.263 Prot.                                                                                                                    Datë 29.12.2022

 

                                              URDHËR Nr. 29 datë 29.12.2022

“PËR MBARTJEN E DOSJEVE GJYQËSORE PËR VITIN E RIKALENDARIK DHE SHORTIN GJYQËSOR GJATË KËSAJ PERIUDHE”

Unë Adrian SHEGA, Zëvendëskryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës,në bazë të Ligjit nr. 98, date 06.11.2016 "Për Organizimin e pushtetit gjyqësor", ligjit nr. 49/2012"Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative" i ndryshuar,

                                           URDHEROJ

1.Procesi i mbartjes së dosjeve gjyqësore për vitin e ri kalendarik në vazhdim të përfundojë brendadatës 13.01.2023.
2.Procedura e shortit elektronik pezullohet për periudhën 30.12.2022 deri në datën 13.01.2023.
3.Kërkesat e veçanta për sigurim padie ose kërkesat e tjera me karakter të ngutshëm procedural, për periudhën e cituar më sipër, do të regjistrohen dhe do të shortohen elektronikisht çdo ditë.
4.Sekretaret gjyqësore duhet të dorëzojnë pranë Kancelares së Gjykatës brenda datës 06.01.2023 tabelat në lidhje me çështjet e përfunduara për vitin 2022 dhe çështjeve të papërfunduara sipas tabelave të miratuara nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
5.Një kopje e urdhrit të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës dhe ti njoftohet trupës gjyqësore, Kancelares, Specialistit të IT dhe sekretarëve gjyqësorë.
6.Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Kancelari, Kryesekretaria, specialisti IT-së dhe sekretaret gjyqësore.
7.Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

                                                     ZËVËNDËSKRYETAR

                                                    Adrian Shega

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE 

DURRES 

                                                        Datë   06.10.2022  

                                                                          

LENDA:              NJOFTIM PER PUBLIKIM 

Në mbledhjen e zhvilluar në datë 05/10/2022, Këshilli i Gjykatës në mbledhjen e nënshtruar regjistrimit audio në sallën nr.1, në mënyrë unanime, mbështetur në nenet 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, të Ligjit nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; Vendimin me nr.71 datë 20.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procedurën e funksionimit të mbledhjes së Këshillit të Gjykatës”; Vendimit nr 385, datë 19.09.2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor . 

VENDOSI: 

1. Pezullimin e veprimtarisë gjyqësore  të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës për periudhën 07.10.2022 – 14.10.2022 për shkak të transferimit të selisë së institucionit. 

 

Kancelare

Elona Hysi

 

 

 

NJOFTIM


SELIA E GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS DUKE FILLUAR NGA DATA 15.10.2022 DO TË TRANSFEROHET PRANË GODINËS SË GJYKATËS SË APELIT DURRËS.
DUKE FILLUAR NGA DATA 15.10.2022 TË GJITHË SHËRBIMET GJYQËSORE DUKE PËRFSHIRË EDHE SEANCAT GJYQËSORE DO TË ZHVILLOHEN PRANË GODINËS SË GJYKATËS SË APELIT DURRËS.

KANCELARI
ELONA HYSI

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

  GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË

 DURRES

Nr  141 PROT                                                                                                                                                                                                             Durres më datë 22 /06/2022

 

 

Lënda:  Njoftim për vende të lira pune

 Në mbështetje të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, neni 141, neni 154/1, Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit te dates 27.05.2022 te Këshillit te Gjykatës, Gjykata Administrative Durrës  shpall 1 vend te lirë për pozicionin:

-         Punonjës sigurie

Dokumentat që duhet të paraqiten:

 

1 - Kërkesë me shkrim;

2 - Curriculum vitae;

3 - Raport mjekësor;

4 - Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listës se notave Shkolla e Mesme (ose të Lartë nëse ka).

5 - Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal;

6 - Vërtetim nga prokuroria që nuk ka procedim penal;

7 - Vertetim i Gjendjës Gjyqesore

8 - Fotokopje te noterizuar te librezës se punës;

9 - Kopje e kartës së identitetit ose pasaportës.

 

Të interesuarit, të cilët do të aplikojnë për këtë vend pune, duhet të dorëzojnë dokumentat pranë zyrës së Kancelares së Gjykates Administrative Durres  ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri më datë 04.07.2022 ora 16.00.

 

Kancelare

Elona HYSI

 

 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

  GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË

 DURRES

Nr  137 PROT                                                                                                                                                                                                             Durres më datë 14 /06/2022

 

 

Lënda:  Njoftim për vende të lira pune

 Në mbështetje të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, neni 141, neni 154/1, Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit te dates 27.05.2022 te Këshillit te Gjykatës, Gjykata Administrative Durrës  shpall 1 vend te lirë për pozicionin:

-         Punonjës sigurie

Dokumentat që duhet të paraqiten:

 

1 - Kërkesë me shkrim;

2 - Curriculum vitae;

3 - Raport mjekësor;

4 - Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listës se notave Shkolla e Mesme (ose të Lartë nëse ka).

5 - Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal;

6 - Vërtetim nga prokuroria që nuk ka procedim penal;

7 - Vertetim i Gjendjës Gjyqesore

8 - Fotokopje te noterizuar te librezës se punës;

9 - Kopje e kartës së identitetit ose pasaportës.

 

Të interesuarit, të cilët do të aplikojnë për këtë vend pune, duhet të dorëzojnë dokumentat pranë zyrës së Kancelares së Gjykates Administrative Durres  ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri më datë 21.06.2022 ora 16.00

 

Kancelare

Elona HYSI

 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

  GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË

 DURRES

Nr  124 PROT                                                                                                                                                                                                             Durres më datë 30 /05/2022

 

 

Lënda:  Njoftim për vende të lira pune

 Në mbështetje të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, neni 141, neni 154/1, Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit te dates 27.05.2022 te Këshillit te Gjykatës, Gjykata Administrative Durrës  shpall 1 vend te lirë për pozicionin:

-         Punonjës sigurie

Dokumentat që duhet të paraqiten:

 

1 - Kërkesë me shkrim;

2 - Curriculum vitae;

3 - Raport mjekësor;

4 - Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listës se notave Shkolla e Mesme (ose të Lartë nëse ka).

5 - Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal;

6 - Vërtetim nga prokuroria që nuk ka procedim penal;

7 - Vertetim i Gjendjës Gjyqesore

8 - Fotokopje te noterizuar te librezës se punës;

9 - Kopje e kartës së identitetit ose pasaportës.

 

Të interesuarit, të cilët do të aplikojnë për këtë vend pune, duhet të dorëzojnë dokumentat pranë zyrës së Kancelares së Gjykates Administrative Durres  ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri më datë 09.06.2022 ora 16.00

 

Kancelare

Elona HYSI

 

 

 

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

  GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË

 DURRES

Nr  357 PROT                                                                                                                                                                                                             Durres më datë 08 /11/2021

 

 

Lënda:  Njoftim për vende të lira pune

 Në mbështetje të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, neni 141, neni 154/1, Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit te dates 05.11.2021 te Këshillit te Gjykatës, Gjykata Administrative Durrës  shpall 1 vend te lirë për pozicionin:

-         Punonjës sigurie

Dokumentat që duhet të paraqiten:

 

1 - Kërkesë me shkrim;

2 - Curriculum vitae;

3 - Raport mjekësor;

4 - Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listës se notave Shkolla e Mesme (ose të Lartë nëse ka).

5 - Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal;

6 - Vërtetim nga prokuroria që nuk ka procedim penal;

7 - Vertetim i Gjendjës Gjyqesore

8 - Fotokopje te noterizuar te librezës se punës;

9 - Kopje e kartës së identitetit ose pasaportës.

 

Të interesuarit, të cilët do të aplikojnë për këtë vend pune, duhet të dorëzojnë dokumentat pranë zyrës së Kancelares së Gjykates Administrative Durres  ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri më datë 18.11.2021 ora 16.00

 

Kancelare

Elona HYSI

 

 

 

 

 

 

 R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

  GJYKATA ADMINITRATIVE E SHKALLËS SË PARË

 DURRES

Nr  358 PROT                                                                                                                                                                                                             Durres më datë 08 /11/2021

 

Lënda:  Njoftim për vende të lira pune

 

 Në mbështetje të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, neni 141, neni 154/1, Ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit te dates 05.11.2021 te Këshillit te Gjykatës, Gjykata Administrative Durrës  shpall 1 vend te lirë për pozicionin:

-         Magaziner /arkëtar

Dokumentat që duhet të paraqiten:

 

1 - Kërkesë me shkrim;

2 - Curriculum vitae;

3 - Raport mjekësor;

4 - Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe listës se notave Shkolla e Mesme (ose të Lartë nëse ka).

5 - Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal;

6 - Vërtetim nga prokuroria që nuk ka procedim penal;

7 - Vertetim i Gjendjës Gjyqesore

8 - Fotokopje te noterizuar te librezës se punës;

9 - Kopje e kartës së identitetit ose pasaportës.

 

Të interesuarit, të cilët do të aplikojnë për këtë vend pune, duhet të dorëzojnë dokumentat pranë zyrës së Kancelares së Gjykates Administrative Durres  ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri më datë 18.11.2021 ora 16.00

 

Kancelare

Elona HYSI

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË

DURRRËS

Nr.  253  Prot.                                                                Datë  30.07.2021

 

 

                                                        

URDHËR Nr 10, datë  30.07.2021 Per Miratimin e Pushimeve Vjetore dhe Periudhen e Gadishmerise

 

           

Bazuar në dispozitat e Ligjit Nr.96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republiken e Shqiperisë". në Durrës , si dhe ligjin nr. 98/2016 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor" unë gjyqtare Klodiana VEIZI ( MEMA), me detyrën e ZV/Kryetares së Gjykatës Administrative te Shkalles se Pare Durres ,ne ushtrim te kompetencave te Kryetarit te Gjykates,

 URDHËROJ

 

 1. Per periudhen 01.08.2021-08.08.2021 dhe 27.08.2021- 03.09.2021, gjyqtarja Klodiana Veizi ( Mema) caktohet gjyqtare e gatshme me qellim trajtimin e ceshtjeve me natyre te ngutshme.

           Per periudhen 09.08.2021-26.08.2021,gjyqtarja Klodiana Veizi (Mema),do te kryeje lejen e zakonshme. Pjesa e pakryer do te merret ne nje kohe te me vonshme

      2.Per periudhen 09.08.2021-26.08.2021, gjyqtarja Rezarta Aliu (Paja) caktohet gjyqtar i gatshem me qellim trajtimin e ceshtjeve me natyre te ngutshme. 

          Per periudhen 02.08.2021-08.08.2021 dhe 27.08.2021- 03.09.2021 gjyqtarja do te kryej lejen e zakonshme.Pjesa e pakryer e lejes do te merret ne nje kohe te mevonshme,sipas kerkeses

          se gjyqtaritNe pjesen e pakryer te lejes do te zbriten ditet e punes te zevendesuara me vendimet perkatese te ZV/Kryetarit

      3.Ky Urdher t'i njoftohet Gjyqtareve te kesaj Gjykate; Kancelarit te Gjykates; Specialistit se IT dhe Kryetarit se Deges se Buxhetit.

      4.Ky urdhen hyn ne fuqi menjehere.

Durres me 30.07.2021

 

 

                                                                        ZV/KRYETARE

                                                                       Klodiana VEIZI (MEMA)

 

VENDIM

 

(Mbi pezullimin e veprimtarisë gjyqësore pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës)

 

Këshilli i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës sot më datën 03.12.2020, duke ndjekur situatën e shkaktuar nga përhapja e infeksionit COVID-19, si dhe në vijim të zbatimit të Aktit Normativ të Këshillit të Ministrave nr.9 datë 25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore për parandalimin e përhapjes së COVID-19”; si dhe vendimit datë 05.06.2020 të Këshilli të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës,

 

VENDOSI:

 

 1. Pezullimin e gjykimeve dhe veprimeve me publikun pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, duke filluar nga data 04.12.2020 deri më datën 14.12.2020.
 2. Bëjnë përjashtim gjykimet e çështjeve të natyrës së ngutshme si kërkesa për marrjen e masave të sigurimit, të cilat do të gjykohen nga gjyqtari i gatshëm.
 3. Marrja e të dhënave nga Kryesekretaria e gjykatës do të bëhet vetëm nëpërmjet adresës zyrtare të e-mailit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
 4. Një kopje e këtij vendimi t’i komunikohet Këshillit të Lartë Gjyqësor nëpërmjet adresës zyrtare të e-mail-it.
 5. Ky vendim të publikohet në ambjentet e jashtme dhe në faqjen zyrtare on-line të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

 

Sot në Durrës, më datë 03.12.2020.

 

 

 ANËTAR                                              ANËTAR                                             KRYETARE

Elona HYSI                                        Ergys GASHI                    Klodiana VEIZI (MEMA)

 

Sekretar

Grid Gjojdeshi

NJOFTIM

Nisur nga veprimtaria e intensifikuar administrative-gjyqësore që zhvillohet në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrrës, si dhe marrë parasysh praninë e shumtë të subjekteve që aksesojnë këtë gjykatë, Këshilli i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës në mbledhjen e zhvilluar më datë 25.11.2020 vendosi pezullimin e veprimtarisë administrative-gjyqësore të Gjykatës në ditën e Premte më datë 27.11.2020. Me atë rast, do të bëhet njoftimi i institucionit shtetëror përgjegjës pranë Organeve të Qeverisjes Vendore, për të bërë të mundur higjenizimin dhe dezinfektimin e ambjenteve të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, si masë parandaluese ndaj infektimit të mundshëm të punonjësve të kësaj gjykate nga virusi COVID-19.

Ju faleminderit!

REPUBLIKA E SHQIPERISE GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE

DURRES

 

Durres, me date 09/01/2020

V ENDIM I

KESHILLIT TE GJYKATES

 

Sot me date 09.01.2020 Keshilli i Gjykates ne mbledhjen nenshtruar regjistrimit audio ne sallen nr. 1.

Vendosi:

 • Te skualifikoje kandidaturat e paraqitura per pozicionin e Kryesekretarit prane' Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres.
 • Grid Gjojdeshi, aktualisht sekretar gjyqesor prane gjyqtarit Ergys Gashi, te komandohet ne detyren e Kryesekretarit prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres.
 • Lidhjen e kontrates se punes me afat tre mujor qe do te sherbeje si periudhe' prove, me z.Grid Gjojdeshi.
 • Lidhjen e kontrates se punes me afat tre mujor. qe do te sherbeje si periudhe prove, per pozicionin e sekretarit gjyqesor me Znj.Eftali Prifti. per te plotesuar vendin e purie^s te mbetur vakant nga komandimi ne detyren e Kryesekretarit i z.Grid Gjojdeshi.
 • Caktimin me date 13.01.2020, te mbledhjes se radhes te Keshillit te Gjykates.Te njoftohet kandidati i paraqitur per pozicionin e punonjesit te sigurise. per t"u paraqitur per intervisten me goje, ne mbledhjen e dates 13.01.2020.
 • Vendimi i sotem te zbardhet dhe te publikohet ne faqjen zyrtare te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres, duke u angazhuar specialistja e II-se se gjykates, per te bere" publikimin perkates.

V ENDIM I

KESHILLIT TE GJYKATES

 

Sot me date 13.01.2020 Keshilli i Gjykates ne mbledhjen nenshtruar regjistrimit audio ne sallen nr.l, me votat e te gjithe anetareve te tij,

 

Vendosi:

 • Te emeroje ne detyren e Punonjesit te Sigurise prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres, z.Shenasi Hoxha.
 • Te lidhe kontraten e punes me afat tre mujor qe do te konsiderohet si periudhe prove, me z.Shenasi Hoxha per pozicionin e punes, "Punonjes i Sigurise" prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres.

 

 

 

Sot ne Durres, me date 13.01.2020.

Per te aksesuar faqen e re te  internetit te KLGJ-se klikoni ne kete link:     http://klgj.al/

Lenda: Njoftim per vende te lira pune

 

Ne mbeshtetje te" Kodit te Punes te Republikes se Shqiperise. neni 141. neni 154 I. Ligjit nr. 98 2016date 06.10.2016 'Per organarzimin e pushtetit gjvqesor ne Republiken e Shqiperise". Gjykata Administrative Durres shpall 2 dy vende te lira per pozicionin:

 

SEKRETAR GJYQESOR

Dokumentat qe duhet te paraqiten:

 1. kerkese me shkrim;
 2. Curriculum vite;
 3. Kapon mjekesor;
 4. Fotokopje te noterizuar te diplomes dhe lisies se notave
 5. Vertetim nga gjykata qe nuk ka proces penal:
 6. Vertetim nga prokuroria qe nuk ka procedim penal;
 7. Vertetim i Gjendjes Gjyqesore
 8. Fotokopje te noterizuar te librezes se punes:
 9. Kopje e kartes se identitetit ose pasaportes.

 

Per  pozicionin sekretar gjyqesor. kandidatet duhet te permbushin keto kritere te vecanta :

 

 1. a) te jene diplomuar ne drejtesi, b) te kene pervoje prej te pakten nje vit te njohur si praktike profesionale ose cdo lloj pervoje tjeter profesionale qe lidhet me gjykaten.

Te interesuarit, te cilet do te aplikojne per kete vend pune, duhet te dorezojne dokumentat prane zyres se Kancelares se Gjykates Administrative Durres ose prane zyres se protokollit te kesaj Gjykate deri me date 12.03.2020 ora 16.00

V ENDIM I KESHILLIT TE GJYKATES

 

 

Sot me date 10.03.2020 Keshilli i Gjykates ne mbledhjen nenshtruar regjistrimit audio ne sallen nr.l. unanimisht,

 

Vendosi:

 

 

Si pasoje e situates se' jashtezakonshme te krijuar nga perhapja e virusit COVID-19. pezullohet zhvillimi i seancave qe parashikojne pjesemarrjen e paleve dhe te publikut. prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres. Perjashtim bejne seancat per kerkesa te ngutshme, per te cilat ligji procedural parashikon mundesine e zhvillimit te tyre ne dhome keshillimi.

Pezullimin e veprimtarise administrative qe lidhet me pranimin dorazi te padive/kerkesave/ankimeve/rekurseve, me perjashtim te atyre qe vijne me anen e sherbimit postar.

Pezullimi si me siper do te vijoje deri ne marrjen e nje vendimi nga ana e Keshillit te Larte Gjyqesor.

Vendimi i sotem te afishohet ne ambjentet hyrese te kesaj Gjykate, si dhe te publikohet ne faqen zyrtare on-line te saj.

 

 

Sot ne Durres. me date 10.03.2020.

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 127, datë 10.03.2020 PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË TË GJITHA GJYKATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nenet, 147/1, 147/a, pika 1 germa “d” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 61 të Ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në Vendimin e datës 09.03.2020 të Komitetit të Përkohshëm për Infeksionin e Përhapur nga Coronavirusi i ri, në kushtet kur është deklaruar edhe mbyllja e të gjitha institucioneve arsimore në mbarë vendin, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-2019, V E N D O S I :

1. Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit, të juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, për shkak të situatës së krijuar nga infeksioni i përhapur Covid-2019.

2. Përjashtohen nga efektet e këtij pezullimi veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore, që lidhen me çështje me natyrë të ngutshme, të vlerësuara si të tilla rast pas rasti nga gjyqtari.

3. Përjashtohen nga efektet të këtij pezullimi, seancat e vlerësimit të masave të sigurisë, seancat në të cilat janë kërkuar ose zbatuar masat e sigurisë me burg, dhe kur të arrestuarit, të pandehurit, ose mbrojtësit e tyre e kërkojnë shprehimisht që të vijohet me shqyrtimin e tyre.

4. Në çdo rast nga ana e gjykatës duhet të shmanget prania e publikut në zhvillimin e seancave gjyqësore.

5. Kohëzgjatja e pezullimit, parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të jetë për një periudhë 2 (dy) javore nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

6. Kryetarët e gjykatave ngarkohen të marrin të gjithë masat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

                                                                                          REPUBLIKA E SHQIPERISE

                                                               GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE DURRES

URDHER


Per Miratimin e Pushimeve Vjetore dhe Periudhen e Gadishmerise

Bazuar ne dispozitat e Ligjit Nr.96/2016 "Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise", ne Durres , si dhe ligjin nr. 98/2016 "Per organizimin e pushtetit gjyqesor" sot ne date 27.08.2020, une gjyqtare Klodiana VE1Z1 ( MEMA) , me detyren e ZV/Kryetares se Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Durres

URDHEROJ

 

 1. Miratimin e pushimeve vjetore te pagueshme, te vitit kalendarik 2020 per Gjyqtare
  Klodiana Veizi (Mema) ne periudhen 11.08.2020-31.08.2020.

          Per periudhen 01.08.2020-10.08.2020, caktohet gjyqtare e gatshme me qellim trajtimin e ceshtjeve me natyre te ngutshme. Pjesa e pakryer do te merret ne nje kohe te mevonshme sipas kerkeses.

 1. Miratimin e pushimeve vjetore te pagueshme, te vitit kalendarik 2020 per Gjyqtar Ergys
  Gashi ng periudhen 03.08.2020-21.08.2020.

         Per periudhen 22.08.2020-31.08.2020, caktohet gjyqtar i gatshem me qellim trajtimin e ceshtjeve me natyre te ngutshme.Pjesa e pakryer e lejes do te merret ne nje kohe te mevonshme,sipas kerkeses se gjyqtarit.

 1. Miratimin e pushimeve vjetore te pagueshme, tg vitit kalendarik 2020 per Gjyqtare Rezarta Aliu ( Paja) ne periudhen 03.08.2020-10.08.2020 dhe 22.08.2020-31.08.2020. Per periudhen 11.08.2020-21.08.2020, caktohet gjyqtare e gatshme me qellim trajtimin e ceshtjeve me natyre te ngutshme.Pjesa e pakryer do te merret ne nje kohe te mevonshme,sipas kerkeses.
 2. Ky Urdher t'i njoftohet Gjyqtareve te kesaj Gjykate; Kancelarit te Gjykates; Specialistes se IT dhe Kryetarit se Deges se Buxhetit.

 

 

 

 

Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm dhe Zyrat e Shërbimit