Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE ERI GERMAU 11.10.2022
Lajmerim per ekzekutim vullnetar per kreditorin Gurali Brahimllari 12.04.2022
Format Rekusi per tu paraqitur ne Gjykaten e Apelit Vlore 04.04.2022
BULETINI INFORMATIV PERIODIK I KLGJ janar - mars 2021 29.04.2021