Titulli Publikuar më Veprime
Vendim Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve DATE 24.03.2022 24.03.2022
Vendim Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve DATE 24.03.2022
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 24.05.2021 24.05.2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 24.05.2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 25.03.2021 25.03.2021
1. Për projekt-vendimin e këshillit të Gjykatës për procedurën e intervistës me gojë dhe rezultatet e kësaj procedure për 2(dy) vende vakante në pozicionin sekretare gjyqësore; 2. Mbi shkresën e KLGJ-së Nr.5828/8 prot, datë 18.03.2021 me lëndë:Miratimin e punonjësve me kontratë për vitin 2021 për 1(një) punonjës me kontratë në pozicionin sanitare (6 orë/ditë) dhe shkresës Nr.1090/21 prot, datë 16.03.2021 të KLGJ-së me lëndë:Mbi miratimin e detajimit të punonjësve shtesë për vitin 2021,ku janë miratuar 1(një) ndihmës ligjore, 1(një) një specialist i marrëdhënjeve me pubikun dhe 1(një) mirëmbajtës. 3. Për emërimin e përkohshëm në punë në pozicionin sekretare gjyqësore në mungesë të sekretareve me leje lindje mbështetur në vendimin 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor neni 39 i këtij vendimi.
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 17.02.2021 - PERSERITJA E TESTIMIT PER VEND PUNE SEKRETARE 18.02.2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 17.02.2021 - PERSERITJA E TESTIMIT PER VEND PUNE SEKRETARE
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 08.02.2021 - SIGURIA NE GJYKATA 11.02.2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 08.02.2021 - SIGURIA NE GJYKATA