1. TARIFAT GJYQËSORE TË SHERBIMEVE QË KRYEN ADMINISTRATA GJYQESORE

Lloji i Shërbimit                                                                                Masa e tarfifës në lek        masa%

___________________________________________________

Masa e

Tarifës

në lekë

 

Masa e

Tarifës

në %

 

Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për                          200

pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit

___________________________________________________

     

200

      

Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti                         200

që kërkohet nga të interesuarit

___________________________________________________

200

 

Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyrat e

gjendjes gjyqësore                                                                                               200

___________________________________________________

200

 

Për legalizimin e akteve të noterisë nga Ministria e Punëve

të Jashtme                                                                                                            200

___________________________________________________

 

200

 

Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar

çështje penale nga prokuroria                                                                              200

 

___________________________________________________

 

200

 

Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të

mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria

___________________________________________________                        200

 

200

 

Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në

proces gjyqësor

___________________________________________________                       200

 

200

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

për pension ushqimor                                                                                       

___________________________________________________                        200

0

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

për vërtetim fakti 

___________________________________________________                       200

 

200

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi për zgjidhje martese

___________________________________________________                       3000

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi  për pavlefshmëri të veprimeve juridike 

___________________________________________________                       3000

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe

për shkaktim dëmi me vleftë deri 100 000 lekë

___________________________________________________                      3000

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe

për shkaktim dëmi me vleftë mbi 100 000 lekë

___________________________________________________                                           1%

 

 

 

1 %

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi për pjesëtim pasurie 

___________________________________________________                      3000

 

3000

 

Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë

padi për kthim në punë

___________________________________________________                          0

 

0

 

Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës                                            200

 

200