Title Published on Actions
Njoftim mbi rezultatet paraprake per pranimin ne kategorine " Sekretar Gjyqesor" 20/11/2023
Njoftim mbi shpalljen e kandidatit fitues per levizje paralele ne kategorine "sekretar gjyqesor" 16/11/2023
Njoftimi për proçedurat e pranimit në shërbimin civil gjyqësor, kategoria “SEKRETAR GJYQËSORE” 13/11/2023
Njoftimi për proçedurat e lëvizjes paralele ,ngritje në detyrë, kategoria “SEKRETAR GJYQËSORE” 13/11/2023
Njoftim mbi rezultatet paraprake per levizjet paralele ne kategorine ekzekutive "Sekretar Gjyqesor" 06/11/2023
Shpallje për levizje paralele në kadegorine “SEKRETAR GJYQËSOR” 18/10/2023
Shpallje vend vakant per sekretar gjyqesor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05/07/2023
Shpallje vend vakant per Drejtor Buxheti ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05/07/2023
Shpallje konkurrimi-Specialist prokurimi ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05/07/2023
Shpallje vend vakant per Kryesekretar ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05/07/2023