Title Published on Actions
Lista e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023 (perditesuar4) 08/11/2023
Lista e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023 (perditesuar3) 27/10/2023
Lista me te dhenat e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023(perditesuar-2) 19/10/2023
Lista me te dhenat e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023(perditesuar) 16/10/2023
Urdher "Për ndërprejen e përkohshem të shortit të çështjeve gjtqësore 24/07/2023
Urdher - Për caktimin e orës të shortit të çeshtjeve gjyqësore 14/02/2023
Urdher nr.4 "Per oraret e sherbimeve ndaj publikut" 08/02/2023
Materiali nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13/01/2023
Materiali nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13/01/2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13/01/2023